Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nylandsvej 6, Frederiksberg. 22. juli 1912

med til den radikale Bevægelse

p.t. Nylandsvej 6 II København F
d. 22. Juli 1912

Forf. Hr. Henrik Pontoppidan!

D. 14. Juli d. A. samledes i Fredericia en Del radikale, som jeg havde indbudt, til et Møde paa Grundlag af Mistillid til det rad. Venstreparti – og navnlig dettes Lederes Evne og Vilje til at føre an i et alvorligt Arbejde for en Radikalisme, der fortjener at kaldes saaledes. I min Indbydelsesskrivelse betonede jeg, at jeg forudsatte Enighed blandt de mødende bl. a. om følgende Krav: 1) Den fri Tankes Ret til Ligestilling i borgerlig Henseende med alle religiøse Livsanskuelser.

2 2) En Reform af Straffelovgivningen gaaende ud paa a) at ophæve Straffebestemmelserne for saadanne Handlinger, der ikke er virkelige Forbrydelser, d.v.s. direkte skadelige for andre Mennesker end – muligvis de paagældende selv, men alene straffes ud fra den samme Betragtning, som har ført til Kætterstraffe, f.Eks. "forargeligt Samliv", "Fosterfordrivelse", "Blasfemi" o.m.a. b) en konsekvent Gennemførelse af Princippet: Straf i Forhold til Forbrydelsen, hvor Straf er nødvendig i Overensstemmelse med Nutidens sociale Forhold, der har forandret sig saa meget i de to sidste Menneskealdre, at Opretholdelsen af den 3 bestaaende Straffelov – eller en kun lidet dybtgaaende Revision af denne – bliver en stedse virkende Uret.

3) en udpræget Antimilitarisme, som kun gaar ud paa at indrømme det absolut nødvendige til Opretholdelse af en "Politimagt" for vor Neutralitet og ikke godkender Statens Ret til at tvinge Individet til Værnepligt.

4) En social Reform, som giver Jord til alle dem, der kan og vil bearbejde den og fixerer Skatterne, saa Individerne sikres imod Statens og Kommunens Plyndring.

Om dette Fragment til et Program var de mødende enige. 4 Men man udformede det ikke paa dette rent forberedende Møde. Derimod underskrev alle en Protokol, hvori det hedder at man vil søge at samle alle virkelig radikale, søge at skaffe sig Indflydelse paa Ledelsen af det rad. Parti, samt oprette et rad. Ugeblad, som jeg tilbød at redigere uden Vederlag.

Det er jo saaledes, at det faktisk er umuligt at faa en Artikkel optaget i et rad. Blad, hvis den indeholder ringeste Kritik af Partiets Ledelse – og udgiver man en Bog ties den ned.

Jeg vedlægger et Brevkort fra Prof. Georg Brandes, som jeg beder Dem sende mig 5 tilbage igen, hvoraf De kan se, hvor svært det er at være selvstændig. Den paagældende Bog: Individets Ret, tillod jeg mig at sende Dem ved dens Udgivelse1 og haaber, De har modtaget den. –

Men nærværende er fremkommet for at spørge Dem, om De vil være med til den radikale Bevægelse, jeg her har søgt at forklare.

Der afholdes et nyt Møde i Fredericia i Septbr. d. A. og der skulde "Ugebladets" Skæbne afgøres. Maa jeg 6 forinden sende Dem den omtalte Protokol til Underskrift?

Med Højagtelse
Osvald Hansen.

 
[1] Udgivelse: Osvald Hansen: Individets Ret, Bidrag til en Fornuft-Etik, Odense 1911, 139 sider. tilbage