Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 9. december 1890

skal jeg nævne Deres Navn eller ej?

REDAKTIONEN AF
KJØBENHAVNS BØRS-TIDENDE

d 9/12.

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg ved ikke om De lever helt udenfor den danske Journalistverden, og maa derfor begynde med Begyndelsen.

En lille Artikel om Tordenskjold, der stod i "Børs-Tidende" for 28d Okt. gav Paaskud til et stort Staahej imod mig. "Dagbladet", "Dagens Nyheder" og "Avisen" førte an. Da den Bid Artikel imidlertid ikke forslog til Hensigten, gik man baglænds og fandt Deres "gamle Adam", fra Juli iaar, samt Deres Anmeldelse af Stuckenberg's Messias fra Decb. ifjor, og angav dem som blasfemiske. Dernæst satte man 2 en Adresse i Gang til Grosserer Societetets Komité og bad den bryde Forbindelsen med mig eller foranledige at Bladet blev redigeret i en anden Aand. Denne Adresse fik et Par Hundrede Børsunderskrifter.

Jeg sluttede da en ny Overenskomst med Grossererne, og dennes væsenlige Indhold er følgende: "Børs-Tidende" deles i to Dele. Den ene Del, Listerne, bærer Grosserernes Segl, den anden Del, Hovedavisen, har intet Segl. – Dette vedkommer nu ikke Dem saa særdeles, undtagen forsaavidt Deres Artikler har været indblandede i denne langsommelige Strid og benyttede som Angrebsvaaben.

I Morges fik jeg imidlertid den officielle Meddelelse – fra Politidirektøren – 3 at der var beordret Aktion imod mig paa Grund af de to ovennævnte Artikler. Anmeldelsen af "Messias" betragtes som Haan imod Religionen, "den gamle Adam" baade som dette og som "et utugtigt Skrift".

Ved det foreløbige Forhør til Politiprotokollen blev jeg adspurgt, om hvem der var "Urbanus" – begge Artiklerne er undertegnede med dette Mærke – jeg nægtede at besvare Spørgsmaalet; hvorfor den protokolførende Politimand meddelte mig, at det samme Spørgsmaal vilde blive mig forelagt om nogle Dage af den Assessor og i det Kriminalkammer, til hvem Sagen blev henvist, og at jeg dér vilde blive nødsaget til at svare. – Jeg 4 kan ikke vide, om man virkelig tvinger mig dertil ved en Retskendelse; men efter hvad jeg mindes om "Politikens" Sager, anser jeg det for sandsynligt.

Men selv om jeg ikke nævner Deres Navn, gavner jeg Dem vel ikke stort derved og forværrer maaske endda Sagen for os begge. Thi efter Udgivelsen af Krønikerne dækker "Urbanus" næppe Dem stort mere end "Carit Etlar" vilde dække Brosbøll, og Forsøget paa at fortie Navnet bliver vel under Sagen udlagt som en halvgaaen Indrømmelse af Artiklernes Brødefuldhed. Hvad der videre kan siges om den Sag, er De selv Mand for at sé, og da jeg ikke har megen Tid til at skrive, 5 idet min Tid gaar med kedeligt Vrøvl i Steden for med Arbejde, slutter jeg her Forespørgslens Motivering, og beder Dem helst pr. Telegraf at sige mig, om jeg i det næste Retsforhør skal nævne Deres Navn eller ej.

– De vil imidlertid af det Ovenstaaende forstaa, at jeg vilde sætte særdeles megen Pris paa om Svaret blev "Ja["]!

De behøver jo kun at telegrafere et Par Ord og kan siden pr. Brev meddele mig Deres udførlige Mening, ligesom jeg pr. Brev skal holde Dem à jour med Sagen.

Jeg takker for de to Korrespondencer. Teaterbrevet optoges forleden1, det andet Brev√ kom idag. Jeg vilde gærne vide af Dem, om De ikke under de forhaandenværende 6 Omstændigheder finder det rigtigt at underskrive med Deres Navn i Steden for med Urbanus2.

De har vel husket, at give Kultusministeriet den fornødne Meddelelse om Deres Rejse og om de 900 Kroners Udbetaling til mig, saa at jeg kan hæve Pengene den 11te?3

– Indlagt en Afskrift af det paatalte Sted i Messias-Anmeldelsen (Numret er udsolgt) og under Korsbaand et Eksemplar af "Adam".

Deres forb.
Ernst Brandes

 
[1] "Teaterbrev" om Dostojevskijs Raskolnikov, dateret 30.11., stod usigneret i KBT 5.12.1890. tilbage
[2] Urbanus: Der kom ikke flere Urbanus-artikler i KBT. Det eneste idenficerede bidrag fra HP er "Kejserstaden", under mærket "P." trykt 25.12.1890 og formentlig identisk med den her nævnte artikel. tilbage
[3] 900 Kroner: Sidste halvdel af Det Anckerske Rejselegat. tilbage