Ernst Brandes til Henrik Pontoppidan
12. december 1890

Ansvaret er mit

[Fortrykt:] Kjøbenhavns Børs-Tidende 12/12

Kære Hr. Pontoppidan.

Sagen er alvorlig. Ove Rode blev forleden ved Kriminal- og Politiretten idømt 2 x 5 Dages Vand og Brød for en blasfemisk Artikel (han har appelleret Dommen til Højesteret). Bliver Deres Artikler fundne blasfemiske, kan der falde lignende Dom.

Ansvaret er mit. Højesteretssagfører Shaw har nemlig givet mig følgende Oplysning. Kun én bærer Ansvaret, og da De vil blive anset for at have været anonym paa den Tid vedk. Artikler Numre√ af Børs-Tidende udkom, kommer Sagen over mit Hoved. Selv om De kommer hjem, vedkender Dem Forfatterskabet og, foruden at vedgaa Forfatterskabet, udtrykkelig kræver Ansvaret, bliver Resultatet sandsynligvis det samme – ɔ: Dommen kommer over mig.

Men moralsk overfor den offenlige Mening og overfor Retten kan en 2 saadan Optræden fra Deres Side være mig til stor Gavn. –

De spørger mig, hvad De kan gøre for at nytte mig i denne Sag, og beder mig at svare rent ud.

De kan gøre et af to:

1) De kan skrive mig et Brev, som De beder mig give Forhørsdommeren, og hvori De kræver Ansvaret for Deres Artikler, og at De om fornødent vil vende hjem.

2) Eller De kan sætte Dem paa Jærnbanen, saasnart De har modtaget dette Brev, saa at De sammen med mig møder op ved det første Forhør. Hvad der vil se baade mandigt og uforsagt ud og gøre et herligt Indtryk.

Dette er, hvad De kan gøre for mig.

Det andet – Rejsen hertil – vilde 3 ogsaa gavne i den Forstand, at vi saa kunde tale udførligt om Deres Opfattelse af Artiklerne. (Kilden til Adam Legenden (elsassisk Folkeeventyr?) og Overensstemmelsen mellem Deres Beskrivelse af Messias og Renan's1).

Hvad jeg kan gøre for Dem, det er at betale Rejsen frem og tilbage, og det gør jeg gærne.

Jeg er ophængt med Vrøvl og kan ikke i Dag skrive længere. Tjen mig i at telegrafere eller skrive Deres Bestemmelse.

Deres forb.
Brandes

 
[1] Renan: Ernest Renan (1829-92), fransk orientalist og religionshistoriker, forfatter til den meget omstridte og meget oversatte Vie de Jésus (1863), dansk udgave Jesu Levnet (1872). (kilde: Salmonsen, 2. udg.) tilbage