Anmeldelser af Muld

Johannes Jørgensen i Kjøbenhavns Børs-Tidende 6.11.1891:

Russeren Leo Tolstoi har maaske mere end nogen dansk Person været Hr. Pontoppidan Model til denne lidenskabelige Kulturfornægter.

læs hele anmeldelsen

Niels Møller i Illustreret Tidende 17.1.1892:

Forf. har næppe formaaet at magte dette Stof saa fuldt, som han har ønsket. Kapellanen virker til Tider mindre paa Læseren, end han efter Forf.s Sigende gør paa de andre Personer.

læs hele anmeldelsen

Vald. Vedel i Tilskueren jan. 1892.

i Hovedsagen er Muld ægte nok. Den fortæller med henrivende Friskhed og Naturlighed om Forhold, Forf. er inderlig fortrolig med, og om Skæbner, der har hans levende Deltagelse, – som smitter.

læs hele anmeldelsen

P.E. Benzon i Højskolebladet 8.7.1892:

En saadan Fremstilling, der stadig balancerer mellem kølig Overlegenhed og Sympati, virker noget utrygt paa de ikke-naive. Bogen er alt i alt en med stor Kunst og glimrende Fremstillingsævne slynget Gaade.

læs hele anmeldelsen