Filmen – opr. som "Citat uge 36" i 2003

"Bogen er nemlig slet ikke nogen rigtig Roman – og er heller ikke tænkt som sådan – men et Filmsforsøg, som ikke helt er lykkedes."

Denne forbavsende Pontoppidan-udtalelse om De Dødes Rige stammer fra et brev til forlæggeren på Gyldendal Ingeborg Andersen den 2. marts 19381. Spørgsmålet er naturligvis hvor oprindelig forfatterens betragtning af sit eget værk er. Men i Enslevs Død (1915) bruger han udtrykket "som paa et Filmsteater" om den døende politikers mareridt (s. 264), og kort efter affattelsen af De Dødes Rige bragte det svensk blad Filmjournalen i marts 1920 en lille tekst af Pontoppidan. Anledningen var den svenske filmatisering af Pontoppidans Thora van Deken, manus. og instruktion: John W Brunius (med Hugo Björne, Gösta Cederlund og Jessie Wessel i hovedrollerne og Gösta Ekman som Bjerring). I København havde filmen premiere 26. oktober samme år på Palads Teatret.

filmplakat

Jag är overtygad om att filmskådespelet skall kunna utveckla sig till en självständig konstart, som möjligen kan taga loven2 av ordets konst på scenen, där den dramatiska situationen i själva verket alltid har betytt mera än repliken. Men jag tvivlar inte heller på att de säregna uttrycksmedel som den stumma scenen kräver, ännu treva3 i blindo. Det har skett en betydande utveckling – men har den också gått i rätt riktning? Man har lånat från balett och cirkus, har ersatt ordet med grimasen, har med stor frikostighet4 valt ämnen, som gav tillfälle till massutveckling5 och folkupptåg, till framvisande av intressanta interiörer och vackra naturbilder. Allt detta yttre som på sin högsta höjd kan göra filmen till en folklig underhållning, för ut i öknen. Svenskarna ha äran av att ha infört poesien på den stumma teatern och därmed höjt den till verkligt konstnärskap. Men icke heller de ha kunnat visa vågen till en ny slags diktning. Den lilla guldnyckeln till kamerans sagoskrin6 är ännu icke funnen.

Som efterskrift vill jag säga detta: i den första dramatiska film jag såg fanns nästan ingen text. I den senaste jag sett hade instuckits så många repliker, brev, telegram, dokument och andra skriftliga aktstycken att bilderna i sjålva verket blott blivit illustration till texterna. Detta är åter en utveckling i orätt7 riktning. Icke endast det talade utan också det skrevna ordet måste filmen gora sig oavhängig av for att bli en sjålvständig konstart. Och detta bor icke vara någon omojlighet, då ju all konst noga taget8 år ett försök att uttrycka det outsägbara9.

(sign.) Henrik Pontoppidan10

Ellers havde Pontoppidan ikke så meget til overs for filmen og dens folk. I et brev til Henri Nathansen i 1927 bruger han udtrykket "Filmfolk og andre Abekatte", og allerede i 1913 skrev han i et brev til Henri Nathansen at

Å jo, lad os være taknemlig for Filmen; den skaffer os af med så mange dårlige Forfattere, som nu går til Varieteen. Lad så også en og anden af 2 de gode (som Rung) falde for Fristelsen. Forresten tror jeg ikke, det hele Eventyr vil vare ret længe. Ordets Magt er uovervindelig. Ved den blev Verden til; ved den vil den forgå.

 
[1] brevet er første gang citeret i Wamberg, s. 363. Et korrektere citat (Wamberg citerer "Filmforsøg") findes i Thorkild Skjerbæk: Informations kronik 16.4.1986. tilbage
[2] loven: luven. tilbage
[3] treva: famle. tilbage
[4] med stor frikostighet: rundhåndet. tilbage
[5] massutveckling: massescener. tilbage
[6] sagoskrin: eventyrskrin. tilbage
[7] orätt: gal, forkert. tilbage
[8] noga taget: ret beset. tilbage
[9] det outsägbare: det uudsigelige. tilbage
[10] En oversættelse til pontoppidansk ville lyde cirka sådan:

Jeg er overbevist om, at Filmskuespillet vil kunne udvikle sig til en selvstændig Kunstart, som måske endda kan tage Luven af Ordets Kunst på Scenen, hvor den dramatiske Situation i Virkeligheden altid har betydet mere end replikken. Men jeg tvivler heller ikke på, at de særlige Udtryksmidler, den stumme Scene kræver, endnu famler i Blinde. Der har fundet en betydelig Udvikling Sted – men er den også gået i den rigtige Retning? Man har lånt fra Ballet og Cirkus, har erstattet Ordet med Grimacen, har med stor Frimodighed udvalgt Emner, som giver Anledning til Masseoptrin og Folkeoptog, til Fremvisning af interessante Interiører og smukke Naturbilleder. Alt dette udvortes som højst kan gøre Filmen til folkelig Underholdning, leder ud i Ørkenen. Svenskerne har Æren af at have indført Poesien på det stumme Teater. og dermed løftet det til egenligt Kunstnerskab. Men heller ikke de har kunnet vise Vej til en ny Form for Digtning. Den lille Guldnøgle til Kameraets Eventyrskrin er endnu ikke fundet.

Som Efterskrift vil jeg tilføje: I den første dramatiske Film, jeg så, var der næsten ingen Tekst. I den sidste, jeg har set, var så mange Replikker, Breve, Telegrammer, Dokumenter indsat, at Billederne kun blev til Illustrationer til Teksterne. Også det er en Udvikling i den gale Retning. Filmen må gøre sig uafhængig ikke alene af det talte Ord, men også af det skrevne, hvis det skal blive en selvstændig Kunstart. Og det skulle ikke være nogen Umulighed, da jo al Kunst ret beset er et forsøg på at udtrykke det uudsigelige.

tilbage
[11] Alssund: ikke som oplyst af Hans Hertel i kronik i Politiken 21.12.1989 "ved Øresund". tilbage