Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 9. september 1895

Vignetterne


9d Septb 95.
Rørvig
pr. Nykøbing Sj

Kære Hr. Philipsen!

Jeg har i dette Øjeblik modtaget Pengene og sender hermed Kvittering for det samlede Beløb tilligemed min bedste Tak.

Efter Løfte sender jeg tillige 3de Bog. Den er ikke bleven renskrevet; men jeg troer ikke, det behøves. Det er jo kun et lille Afsnit, og når jeg sender det, er det hovedsagelig for Vignettens Skyld. Jeg mener nemlig, at alle de resterende nu kan tegnes på Grundlag af det Materiale, der allerede foreligger. Her til 3de Bog har jeg tænkt at benytte 2 2d Kap, hvor Emanuel og Fru Betty sidder sammen under det vidtforgrenede Æbletræ. Det bør måske√ herved erindres, at Tiden er Avgust, og at Træet altså er fuldt af modnende Frugt.

Til fjerde Bog skulde gærne "Hammerbakkerne" benyttes – den øde Hede, som Frk Ragnhild kaldte et Golgatha. Det er Nat med mørke, tunge Regnskyer; i Horisonten en Lysning, mod hvilken måske det korsdannede Sømærke kunde skimtes – dog kun fjernt og lille. Midt i Heden sidder Emanuel på hug sammenbøjet√ med Ansigtet begravet i Hænderne. Men heller ikke han må sees altfor tydeligt. Det er enmørk Septembernat. Den omtalte Lysning i Horisonten stammer fra den nedgående Måne, som gærne må sees.

Således havde jeg altså tænkt mig det. Jeg håber, at Vignetten til 2d Bog – hvor Sømærket jo også fremstilles – ikke vil umuliggøre denne Plan. Måske var det bedst, om jeg fik Vignetten til 2d Bog at se, før den ætses. Der må nemlig 3 ikke gærne være Figurer på den, i hvert Fald ikke andre end Emanuel, og dette endda kun under Sømærket, ikke med Solen bag.

Vignetten til 5te Bog bør sikkert være Næssekirken, der allerede er benyttet til 2de Bog i "Muld" men her skulde fremstilles således, at særlig Kirkegården omkring den, og den vide, fredelige1 Udsigt fra den blev dominerende. Beskrivelsen findes på de første Sider af "Muld" 2d Bog. Et Par bedende Bønder-√Skikkelser omkring en Grav med et simpelt Trækors må gærne sees.

Ja, dette var en lang Forklaring og måske vil De slet ikke benytte den men afvente Begivenhedernes Gang d.v.s. Manuskriptets Fuldendelse. Men jeg véd, at Billederne tit kan forsinke en Bogs Udgivelse, og jeg tør ikke love Dem Fortsættelsen af Manuskriptet før om et Par Uger og Slutningen omkring Midten af Oktober. –

Fra i Overmorgen er min Adresse: Lellinge Skovridergård pr. Køge.

4 Nu blot de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
H Pontoppidan

 
[1] fredelige < fredelig tilbage