Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Dragør. 1. august 1889

jeg formår at skrive en Roman

1/8 89. p. T. Dragør
Adr. Hr. Lods R. Jansen1

Kjære Hr. Philipsen!

Når De modtager dette Brev uden Følge af en stor Pakke Manuskript, tænker De vel, at jeg denne Gang kommer ligeså tomhændet som sidst. Dette er dog ikke ganske Tilfældet, ihvorvel jeg må bekjende, at jeg også da overvurderede mine Evner. Jeg har min Roman2 udarbejdet såvidt, at det er Kapitlernes eller rettere de forskjellige Sceners Sammenknytning eller rettere – for de hænger meget godt sammen – Sammenskrivning, der mangler. Jeg har hele Sommeren siddet på en 2 Kvist i Kjbhvn3 og gjort mig min bedste Flid, men – og her kommer Ulykken – nu kan jeg ikke mere.

Jeg véd, at hvad jeg har gjort er godt; men jeg er for træt af at handle med den til nu√ at kunne fuldføre en Sammenskrivning; Bogens Personer og Begivenheder løber rundt i min Hjærne, såsnart jeg begynder at tænke på den; og jeg føler, at jeg, for ikke at ødelægge den, må lade den hvile en Stund. Jeg er så uvant med et så stort Arbejde, at dette ved denne første Udarbejdelse er faldet sammen i Stykker; men disse er, troer jeg, så gode, og hele Bogens Idé så meget værd, at det skulde gjøre mig meget ondt, om jeg ikke nu fik Lejlighed til at vise, at jeg virkelig formår at skrive en Roman.

3 Men nu er Spørgsmålet, hvorledes De stiller Dem hertil. Det er en Selvfølge, at jeg er forberedt på at betale det mig ydede Forskud tilbage, uden dog derfor at betragte mig løst fra mine Forpligtelser over for Dem. Da jeg må lade Arbejdet hvile mindst et Par Måneder og derfor ikke kan fuldende det før til Årets Slutning, finder jeg det kun rimeligt, at De forlanger Deres Penge tilbage. Skulde De imidlertid ikke ønske dette, under Forudsætning af, at Hr. Holst – hvad jeg ikke betvivler – vil fortsætte sin Kavtionsforpligtelse, kunde jeg, som en Art Sikkerhed for de andre 900 Kr, tilbyde Dem den danske Udgave af de "Danske Billeder" (hvilken nemlig er min Ejendom), som Touristforeningen foranstalter Oversættelser af. Da Manuskriptet for Øjeblikket 4 befinder sig i Udlandet til Oversættelse, kan jeg ikke sende Dem det; men efter f. Ex Thor Langes skriftlige Udtalelse skal det have Værd, og vil vel i hvert Fald få det ved Billederne, som jeg har gratis Brugsret over til den danske Udgave, ligesom Turistforeningen vistnok vil forpligte sig til at kjøbe et større Antal Expl.

Jeg venter nu med Længsel Deres Svar. Jeg behøver forhåbentlig ikke at sige Dem, hvor jeg beklager ikke at have kunnet være ordholdende. Men hvorledes De nu end vil stille Dem m. H. t. Pengespørgsmålet, skal jeg ved Årets Udgang bringe Dem mit Manuskript. Jeg håber da, at De vil synes så godt om det, at De vil tilgive mig al det Bryderi, jeg har forvoldt Dem.

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Jansen: Rasmus Jansen (1846-26.9.1890), lods i Dragør. Boede 1.2.1880 i "Tulipanhuset", Zytfensgade 3 (Strandlinien 35), matr. nr. 312a (oplyst i transskription af folketælling 1880). I folketællingen 1.2.1890 betegnes Jansen pensioneret lods; husstanden omfatter desuden hans hustru Hanne Schmidt og hans 17-årige søn af 1. ægteskab der er sømand. tilbage
[2] Roman: Muld. tilbage
[3] Kvist i Kjbhvn: nemlig i Matthæusgade 18. tilbage