Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 5. august 1889

skriv ikke for mange Avisartikler

5 August 9

Kære Hr. Pontoppidan!

Det var rigtignok en alvorlig Skuffelse, De beredte mig, og jeg havde gjort sikker Regning paa at have én betydelig dansk Nyhed at byde Publikum i dette Efteraar ved Siden af de flere norske Bøger, jeg skal udgive.

Imidlertid, naar De har gjort så meget Arbejde som De skriver, kan jeg vel forstaa, at De trænger til et Pusterum, før De tager fat paa Samarbejdningen, og jeg skal derfor gaa ind paa Deres Forslag, saaledes at De – men saa uden yderligere Udsættelse – leverer mig hele Manuskriptet som Nytaarsgave den 31 December d. A., naturligvis under Forbehold af Hr. Holsts 2 Samtykke. Jeg har skrevet til ham om Sagen og jeg venter ham ind til mig en af Dagene for at faa den nødvendige yderligere Paategning paa Kontrakten.

Det vigtigste er, at Bogen er god, og i den Henseende giver De mig jo Ret til at haabe det bedste.

Hvad de "Danske Billeder" angaar, maa jeg tilstaa, at Tanken herom ikke frister mig synderlig. Først og fremmest fordi den foreslaaede Transaktion let vilde faa Karakter af en delvis Opfyldelse af Kontrakten paa en Maade, De selv i sin Tid antydede som en Mulighed men som jeg allerede dengang bestemt satte mig imod, ikke mindst for Deres egen Skyld. Dernæst er jeg jo Forlægger af "Danmark", og jeg véd ikke rigtigt, hvordan det vilde skikke sig for mig at være Forlægger af en Bog, der ligesom skummer Fløden af vore Naturskønheder, medens vi i Galschiøts Værk maa trave ad den brede Landevej hele Landet rundt; der er jo ogsaa nogle af mine bedste Billeder 3 gengivet i Deres Bog. Endelig kunde jeg nok lide at høre af Turistforeningens Folk, hvad de egentlig agter at tage sig til med den danske Udgave, om de agter at uddele gratis større Antal af den o. s. v. Og saa er der endnu – hvad jeg nær havde glemt – Hensynet til den egentlige Rejsebog, Foreningen tænker at udgive, og som jeg maaske skal være Forlægger af. – Denne Sag vil jeg derfor gerne sunde mig lidt paa og i alt Fald holde ganke uafhængig af "Bønder".

Lev nu vel til Nytaar og – skriv ikke for mange Avisartikler, det er der mer end nok til at besørge; "Bønder" er der ikke andre der kan skrive end De!

Med Højagtelse
Deres forbundne
P.G. Philipsen