Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 1. april 1889

ikke uimødekommende

1 April 9

Kære Hr. Pontoppidan!

Det var jo en kedelig Overraskelse, Deres Brev bragte mig. Jeg havde nu belavet mig paa at modtage et Manuskript, der skulde være dette Aars mets de résistance1 i dansk Literatur, og jeg havde i Fantasien tiltænkt en af mine Bogtrykkere et godt og glat Trykarbejde, og saa gaar dette i Stykker! Ærlig talt kunde De nok have haft den Tillid til min Diskretion at have talt med mig før De paatog Dem Turistforeningens Opgave; jeg ved jo godt, at De ikke hører til disse Hurtigskrivere, der arbejder med begge Hænder paa engang, at de Krav De stiller til Deres Forfattervirksomhed nødvendiggør en rolig, samlet Arbejdstid, og De vil erindre, 2 at det langt mere var Muligheden for at berede en saadan for det betydeligste Talent i den unge danske Literatur end Hensynet til Fortjenesten, der for mig var den bestemmende Grund til at gaa ind paa Deres Plan.

Nu lader De mig, objektivt set, i Stikken, og hvilken Garanti har jeg for, at De i den ringere Arbejdstid, som Sommeren er, snarere vil kunne tilendebringe Bogen?

Dog, det er ikke mit Ønske at vise mig uimødekommende. Jeg vil overlade Valget til Dem, hvad vil De helst selv? Fortryder De i Deres Hjærtes Inderste Sagen, mener ikke at kunne faa et godt Resultat ud af den, nu vel, saa tager vi det første Alternativ og jeg faar mine Penge tilbage, dog uden Renter; jeg gør ikke Pengeforretninger med Forfattere.

Hvis De derimod selv stadig tror paa Foretagendet og har en ganske sikker og alvorlig Overbevisning om, at De vil kunne tilendebringe 3 hele Manuskriptet til 1 August, saa vil jeg gerne vente; men jeg maa da, som De rigtig bemærker, bede Hr. Holst komme ind til mig for at give Kautionen en Paategning om Udsættelsen.

Deres Beslutning udbeder jeg mig i Løbet af saa faa Dage som muligt.

Jeg har ikke haft Lejlighed til at takke Dem for "En lille By"; den var rigtig nydelig.

Med venlig Hilsen
Deres ærb. forbundne
P.G. Philipsen

 
[1] mets de résistance: hovedret (i et måltid); sædvanligvis: pièce de résistance. tilbage