Henrik Pontoppidan til Henri Nathansen
Sendt fra Rudersdal pr. Holte. 23. juli 1909

Lille Rødhætte – et af mine Hjertebørn

Rudersdal.
pr. Holte
23/7 09.

Kære Henri Nathansen!

Hvorledes lever De og Deres Frue i denne sørgelige Sommer? Jeg skylder Dem Tak for en venlig Hilsen1. Den nåede mig, om jeg husker ret, i Sønderjylland, hvor jeg ferierede en lille Tid. Siden har jeg boet her som Skovgangsmand2; men nu rejser min Kone til Rørvig med Børnene, og så drager også jeg afsted, sandsynligvis igen til Jylland, men dennegang til det danske dito. Man må jo røre sig lidt, mens det er "Sommer".

Jeg sender her et Par gamle Fortællinger, som De næppe kender. Den første kan De trygt springe over; men har De, under al denne Regn, forbrugt Deres Rejselektyre, så læs en Dag i en stille Time "Lille Rødhætte", som er et af mine Hjertebørn og her har fået nye Klæder på.

Hvad siger De til vor "Sommer"-Rigsdag?3 2 Den svarer i sin Bedrøvelighed til Vejret, og den megen anden Elendighed, vi lever i for Tiden. Har man dog ikke snart Lov til at blive led ved dette Land? Ak ja, – De har Ret. "Danas Have"4.

På Gensyn til Oktober; og mange Hilsner fra os alle til Dem selv og Fruen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hilsen: ikke bevaret; der kan ikke være tale om brevet fra beg. af maj. tilbage
[2] Skovgangsmand: person, der er dømt fredløs (og maa holde til i skove, ødemarker olgn.) (se ODS). tilbage
[3] Rigsdag: efter folketingsvalget 25.5.1909, der udløstes af Neergaard-regeringen nederlag på sit forslag om nye, fremskudte forter i Københavns landbefæstning, fortsatte forhandlingerne om forsvaret hele sommeren igennem i en dybt splittet rigsdag. En ny Venstreregering (Holstein-Ledreborg) blev først dannet 16.8.1909. tilbage
[4] Danas Have: Nathansens skuespil fra 1908 der blev opført i 1910. tilbage