Henrik Pontoppidan til Peter Nansen
Sendt fra Trelde. 17. august 1904

Eftergang af "Livets Kilde" nødvendig


17de Avg. 1904.
f. T. Trelde
pr. Fredericia.

Kære Nansen!

For en fjorten Dages Tid siden meddelte Bojesen mig til min store Forskrækkelse, at Forlaget allerede nu til Efteråret agtede at påbegynde Udgivelsen af den Serie af mine "Små Romaner", hvorom vi har truffet Aftale, og bad mig samtidigt at gøre en af dem ("Livets Kilde") færdig til Trykning hurtigst muligt. Da han i samme Brev meddelte, at han begav sig på en Rejse og blev borte et Par Uger, ventede jeg med at svare for at oppebie hans Tilbagekomst. Nu fik jeg igår et nyt Brev, hvoraf jeg erfarer 2 at Rejsen først nu er bleven til Virkelighed, men at han venter at finde Trykningen af ovennævnte Kilde samt af "den gamle Adam" i fuld Gang, når han kommer tilbage. Den sidste Novelle skal allerede være afgivet til Thieles Bogtrykkeri med de fornødne Ordrer.

Nu må jeg da uden Tøven sætte mig i Virksomhed for at bremse i Tide. Så taknemlig jeg end er for den Interesse, Forlaget her viser mine Bøger, og √ ængstelig jeg end er for ved Egensind og Ueftergivenhed at svække denne, så nødes jeg dog til at gøre Indsigelse, at melde Pas. Jeg sidder midt i Afslutningen af "Lykke-Per" og har samtidig hele den stor Romans Gennemsyn at varetage, så det er mig ganske umuligt 3 at tænke på andet end denne Bog i Øjeblikket. Den Eftergang af "Livets Kilde", der vil være nødvendig, fordi Novellen i sin Tid blev skrevet under Presset af et forud opgivet Linjeantal, og fordi hele Slutningen af Pladshensyn måtte stryges – denne Eftergang1 vilde måske ikke netop koste mig så megen Tid; men jeg behøver overfor Dem ikke at udvikle, hvor vanskeligt det er for en Forfatter at løbe fra det ene Arbejde over i det andet. Den Omstemning af Sindet, som må foregå, om det ikke altsammen skal blive Makværk, tager Tid, og i Virkeligheden vilde jeg derfor forsinke Fuldførelsen af "Lykke-Per" langt mere end den Ugestid, det nævnte Eftersyn måske vilde kræve.

Også rent praktisk seet synes det mig mindre heldigt at begynde Udgivelsen af en Serie ældre Småbøger 4 nu, hvor mine Købere kun venter på den store Romans (altfor fyldige) Ende. Nu skal jo også den nye Udgave af "Lykke-Per" frem og vel helst i Subskription. Vilde det da ikke blive for meget på een Gang? Til næste År er der jo frit Slag. Der vil da ingenting udkomme af mig, hverken af gammelt eller nyt, eller i det højeste et lille Bind Småting, hvis Udgivelse De jo selv er Herre over.

Alt dette til velvillig Overvejelse. Og så forresten en fornyet Tak for Opmærksomheden og min venligste Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] denne Eftergang: Resulterede i Borgmester Hoeck og Hustru, 1905. tilbage