Henrik Pontoppidan til Paul Langhoff
Sendt fra Pileallé 7. 27. januar 1890

snart Slutningen af "Vildt"

27/1 90 Brevadresse Pileallé 7.
F.

Hr. Forlagsboghdl. Langhoff!

Jeg takker Dem meget for det den tilsendte Prøveside, der synes mig udmærket nydelig – jeg skal gjøre mit Bedste til, at Indholdet af Bogen nogenlunde kommer til at svare til dette pragtfulde Ydre.

Hvad Bogens Trykning forøvrigt angår, vil jeg tillade mig at foreslå følgende. Sætningen begynder 8de Marts (til hvilken Tid jeg nemlig 2 er i København), og Bogen udkommer den c.√ 20d April. Denne forholdsvis sene Udgivelsestid vil jeg nemlig anbefale, fordi der henimod Marts udkommer en Bog1 af mig, der nærmer sig sin Fuldendelse i Trykkeriet, og det er jo ikke heldigt at de to Bøger udkommer for hurtigt oven på hinanden.

Endelig vil jeg tillade mig at foreslå:

1) I Stedet for én Bog på tyve Ark, samler jeg til Demto Bøger på c 15 Ark hver. Jeg troer nemlig, at altfor tykke Bøger med små Fortællinger ikke er heldige.

3 2) I Stedet for – som før foreslået2 – at trykke i 2000 +50√ Expl – at nøjes med 1500 +50√ Expl. (Honorar 75 Kr pr. Ark)

At spendere en lille Vignet til hver af Fortællingerne, har De vel ikke Lyst til?

Jeg sender denne Gang kun en lille Fortælling3. Men jeg skal snart sende Slutningen af "Vildt", der jo skulde være den første Samlings Hovedstykke og danne dens Begyndelse. Jeg forbeholder mig Ret til et Gjensyn af alt√ Manuskriptet, inden det går til Sætning – for at undgå for stor Korrekturgodtgørelse.

Fortsættelsen 4 af "Vildt" skal jeg personlig overbringe Dem, så kan vi måske nærmere træffe Aftaler om mine Forslag.

Deres ærbødigst forbundne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Skyer der udkom 13.3. tilbage
[2] foreslået: i kontrakten af 16.11.1887. tilbage
[3] en lille Fortælling: kunne være "En Bonde" i udgaven fra Venstres Bog for 1890 der var udkommet i august 1889. tilbage