Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra Randers Præstegård. Maj 1873 (1873-05)

de samme Følelser som du

St. Mortens Præstegård. Mandag Aften [maj-juni 18731]

Kjære Kristian!

Det er dog forunderlig naar to gamle Venner pludselig ikke vil have noget at bestille med hinanden; ligesaa forunderlig er det for mig, at du i saa lang Tid ikke har ladet høre fra dig. Jeg kan vel tænke, at Sagen er den, at Chr Pind2 viste mig det hemmelige Brev; jeg for min Part er glad ved, jeg har sét det, og jeg vil bare sige dig, at det, i al Venskabelighed talt, ikke er noget for en, der skal op til Examen, at gaa og spille saadanne Roller, det er da vel ikke din Mening, at du kan komme bedre fra Examen den Vej; Chr Pind og jeg har tidt talt sammen om det og vare af samme Mening, vi tog det fra os selv, og jeg for min Del kan blot sige, skjønt jeg nødig og nødigst i et Brev taler om den Ting, at jeg tidt og endog meget tidt kan nære de samme Følelser som du, men jeg har ikke Tid til at lade disse Følelser paa nogen somhelst Maade ytre sig eller lade dem faa fri; det 2 er noget der maa vente til bedre Tider.

Nu haaber jeg ikke, at du tager dette, som jeg har sagt i al Venskabelighed og netop fordi vi kalde hinanden Venner, ilde op; thi derpaa skal man jo dog til syvende og sidst kjende de sande Venner, at de kan tale fuldstændig frit med hver hinanden. Men nok om det. Chr Pind rejste i Lørdags til Kjbhvn for om mulig at slippe igjennem til Examen, jeg vil rigtig ønske det for ham; vore fælles Venner Peter – siger og skriver Peter – Dahl og "Hr W. Kronmann"3 skal ogsaa over at forsøge Lykken. Jeg for min Part maa slide ganske antagelig i det; men hvad, det faar ogsaa en Ende – Examen over – Sommeren kommer – min "Elskede flyver i min Favn"4 – fri for Skole og al Skidt – ud at drage frisk Luft paa Himmelbjerget i Kolding; i Fyen eller hvor det end bliver – ah! Det kan gasse oven paa, hva'!

Dersom du vil høre en ganske morsom Historie saa kan du faa den her. Forrige Mandag Eftermiddag kom en√ lille snottet Dreng op til mig paa mit Værelse, og sagde, at han skulde "spørre fra Sørrensens, om De ikke vil drekke The "hos dem i Aften". Sørensens, tænkte jeg, hvem er det? Men efterat have faaet Oplysning 3 af Drengen om hvilken Sørensen det var, saa vidste jeg i det Mindste, hvem Manden var. Jeg véd ikke, om Du kan erindre, at vi for et Par Aar siden om Sommeren var til Bal hos Sørensen, siden den Tid har jeg saagodt som ikke sét noget til denne ærede Familie, du kan da tænke dig min Forundring, da jeg ganske en famille bliver bedt til The hos dem. Jeg spørger da Drengen, om der kommer andre, hvortil han svarer: "jo, Daugor5 po Apeteket". Jeg lod nu imidlertid Drengen stikke af med den Besked, at jeg skulde nok komme. Naa jeg syntes dog det var en besynderlig Idé af disse Sørensens, at bede mig, som aldeles ikke kjender dem; men jeg gaarik der hen, skjønt jeg havde, og har endnu, en stor Byld paa Halsen. Det første mit Øje møder, var en Snes unge Damer – naa, tænkte jeg, ja, saa har jeg hele Gyngen! Skjønt jeg havde en væmmelig Hovedpude morede jeg mig rigtig nok i Slutningen; jeg talte der med din Kusine hin Yngre, du véd nok, hende, jeg er bleven for lille til at danse med.

Nu maa du endelig skrive strax, for du kan jo nok tænke, at jeg længes efter Brev fra dig.

Husk vor Plan om Fodturen!

Hils Alle
fra din Ven HP

[Brevet foldet og lukket med segl. Uden frimærke eller poststempel. Udskrift:]

Hr. stud. art. Chr. Jessen
Grønbek Præstegård
pr. Silkeborg

(Det var dog for sjofelt6 at sende det saaledes afsted.)

 
[1] jf. eksamenstiden. Dines Pontoppidans skrev til Morten 3.6.1873:

Henrik læser paa Kraft og vil jo ogsaa gjerne skikkelig fra sin Examen. Han er jo ganske utilgjængelig for Grammatik men aaben for Mathematik af al Slags. Hvad vi skulle med ham efter Skolegangen, veed jeg endnu ikke. Skaf dig muligst nøiagtige Oplysninger om den polyt. Anstalts forskjellige Cursus og Adgangs-Vilkaar. NB.

Henrik afsluttede eksamen 20.6.1873. tilbage
[2] Chresten Pind: tilbage
[3] Kronmann: formentlig Wilhelm Kronmann, f. 6.7.1858, søn af tandlæge K. i Randers. Han boede i 1880 i København og var handelsbetjent. tilbage
[4] Elskede flyver i min Favn: Citatet er ikke identificeret. tilbage
[5] Daugor: Hans Jacob Nicolai Daugaard, f. 20.4.1855, søn af enkepastorinde D., farmaceutelev på Randers Løve Apotek. tilbage
[6] sjofelt: tarvelig, upassende; muligvis fordi HP har sparet frimærket, d.v.s. har sendt brevet med gratis kurer. tilbage