Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra St. Mortens Præstegård. 19. februar 1873

Randers Baldamer

St. Mortens Præstegård. Onsdag Aften [19.2.18731]

Kjære Kristian!

Du maa undskylde mig, at jeg endnu ikke har svaret paa dit kjærkomne Brev, som du takkes meget for; men da jeg har√ ikke før nu har kunnet give dig sikkre Oplysninger om vort Fastelavnsbal. Det skal være nu paa Lørdag den 22d Fbr. Klk 7. Entré med Spisning en god Tremarker. Hvad Damerne anbelanger, saa bliver det naturligvis Randers første Baldamer, og hvad det Sludder med Rødhætte angaar, da kommer hun der vist ogsaa; forresten var jeg for et Par Dage siden paa Bal med hende, og, hvad der er lang Tid siden, dansede en Dans med hende og syntes igjen rigtig godt om hamende. Min gamle Inklination "Dotten" dansede jeg ogsaa en Dans med og syntes ogsaa rigtig godt om hende igjen. A propos om Bal, saa vilde du gjerne have at vide hvad "Væggetøj" er; det er efter min Formening en forfærdelig Uvidenhed, forresten er det de ærede Damer, der sidde over (NB de sidde op af Væggen); man siger ogsaa, at saadanne 2 Damer have danset med "Leutnant Bænke" – meget vittigt.

Hvad Kammeraterne angaa, da slidder Chr. Pind jo godt i det; han har i denne Tid en daarlig Mund; han er i det Hele hel spedalsk. (NB ikke i aandelig Betydning). Fikke lunter saa let over alting, forresten har hans Hund ikke faaet mindre end otte Hvalper i Dag – det er godt gjort siger jeg bare, kan Fikke selv bare gjøre det ligesaa godt; Volle vrøvler, snøvler, skøvler og støvler af som i gamle Dage. I Valhal gaar det godt. Det var morsomt naar du nu kommer her ud paa Lørdag, om du kunde blive til Tirsdag Morgen; thi saa kunde vi holde Forening om Mandagen2. – Det undrede mig meget, at du i dit Brev ikke talte og takkede mig for den Jule- og Nytaarsgave, som jeg gav dig i forrige Brev, det er dog en lille net Ting til Erindring om mig; men nu har jeg ogsaa "sparet sammen" til den i et Aars Tid. – Pylle3 har gjort en god Gjerning 3 i denne Tid. Du véd vist, at der nylig er bleven trukket i "Fremtidens Lotteri"4. Det er et Lotteri, hvor hvert Nummer koster 1 sk; men man vinder ogsaa paa hvert Nummer. Detteherre er jo noget for Pylle, som ikke vil resikere sin Penge, og i det faste Haab at vinde et Maleri til 300 sk tager han da en Lodseddel. Den Dag der blev trukket sad Pylle i Skolen med en vis feberagtig Spænding, idet han regnede ud hvad han vilde sælge dette Maleri, som han√ skulde vinde, for; men hvor blev Pylle lang i Ansigtet, da han opdagede, at han havde vundet en Bog, der vist er en 2-3 mk værd, og endnu mere forlængede Ansigtet sig, da han fik at vide, at hans Moder, der ogsaa i det Haab at vinde et stort Maleri havde taget en Seddel, havde vundet akkurat den samme lumpne Bog. – Du skrev i det Brev, at din Søster og Kusine havde læst noget op, hvad der er det værste, det sjofleste af mit Brev, jeg vil en anden Gang 4 bede dig ikke at lade andre sé noget til dem; thi jeg vil dog nødig have, at mine Breve skal cirkulere ikke blot hele Grønbæk Sogn rundt, men du kunde maaske ogsaa faa i Sinde at lade dem trykke i Aviserne eller lade det cirkulere hele Landet rundt, saa at jeg maaske selv kan faa den Fornøjelse at læse mine egne Breve, – for du har vel ikke i Sinde at lade dem oversætte paa Tysk, Fransk, Chinesisk, Spansk o.s.v. eller maaske endog paa "Philichinesisk" –

Jeg skal hilse dig fra Margrethe, som vist ikke kommer til Fastelavnsballet, og sige, at du gjerne maatte sende dine Breve som det sidste saaledes, at jeg faar det Søndag Morgen; thi ellers siger hun, at hun ikke kan faa mig op før ti, og da du véd, at jeg ikke er af√ dem, der gaa tidlig i Seng, saa turde det maaské ogsaa have sin Rimelighed. – Hilsen fra din hengv. Kammerat

Henrik.

 
[1] jf. fastelavnsballets dato. tilbage
[2] om Mandagen: det næste møde blev først holdt lørdagen den 1. marts. tilbage
[3] Pylle: Johan Rohde. tilbage
[4] Fremtidens Lotteri: Foreningen Fremtiden var stiftet i 1865 som en pensionsforsikring og lånekasse for litteraturens, undervisningens, kunstens og polyteknikens folk. Indtægterne fremkom bl.a. ved årlige bortlodninger af medlemmers værker. tilbage