Henrik Pontoppidan til Christian Jessen
Sendt fra Randers Præstegård. 10. januar 1873

Ballade

Randers Præstegård. Torsdag Nat. [Fredag 10.1.18731]

Kjære Ven!

Jeg sidder her i min Lænestol foran mit Bord, mens Ilden buldrer i Kakkelovnen og min Broder snorker i Værelset ved Siden af, det er nemlig Nat nu; – efter at have læst vilde jeg have været ude at "kige"; men ak! der var ingen og derved var "nichts zu thun". Jeg kom da til at tænke paa vor glade Juletid, som vi havde sammen med andre gode Kammerater; en Aften sad vi hos Chr Pind2, og saa brød du ud: ja, du kan tro, at der er trivielt hjemme paa vor Egn til Dagligdag; saa forsikkrede jeg dig, at jeg skulde gjøre alt, hvad jeg kunde med at skrive lange Breve til Dig; – om du nu bryder dig om det, dét véd jeg ikke; men jeg tager mig dog den Frihed, at skrive ét i Dag. – Glædeligt Nytår! maa jeg saa bede om en Mark. – Her i Randers har man det jo saa ganske godt; men jeg har rigtignok en svær Mængde at bestille, da man jo naturligvis maa begynde at repetere til det store Slag i Sommer strax. Hvad vor Komedie3 anbelanger, saa gaar det rigtig godt ved Prøverne, kun vor ven Peter Hansens4 Margrete5 er lidt 2 flau, men kommer sig vel nok lidt. Du kommer vel til vor Komedie; dén skal ikke være som efter den første Bestemmelse paa næstkommende Søndag; men først paa Søndag 8te Dage. Vi sælge allerede Biletter paa Kraft; jeg har solgt til Foreningens Medlemmer, som igjen sælge dem til rundt omkring, for 11 sk; det er da godt at begynde med. I Dag kom der Bud fra Fresser6 til mig, om jeg ikke en Gang i Aften vilde komme op til ham; jeg begyndte sandelig at blive lidt héd om Ørene, da jeg troede, at han vi ikke kunde faa Gymnastiksalen; men heldigvis vilde han bare (x 7 gratulere mig til vor Forening og til at det gik godt med den og dens Komedie, og vilde gjerne have at vide, "hvornaar vi ønskede Salen". Jeg var naturligvis ikke mindre sleben mod ham, og spurgte ham, om han ikke "vilde gjøre os den Ære at se paa det; saa vilde vi sende nogle Biletter op til ham". Det skulde være ham en stor Fornøjelse var Svaret. I det Hele taget tror jeg nok, vi skal faa godt besøgt. Kom du nu endelig med. Dersom du kommer, skal du faa Lov til at komme som Æresmedlem, altsaa frit – det skulde jeg mene var noget! Sperling8 og Bruhn var meget fornærmede over, at de slet ikke har noget med den Sag at bestille; det er dog især Sperling; thi Bruhn skal, sammen med Chr Pind, staa ved Indgangen; dét er en nøjsom Bestilling; men Bolle er jo ogsaa temmelig nøjsomme.

3 Vi har jo ikke sét hinanden siden den Aften hos Fikke9, da jeg gjorde en Sviptur fra Bredstrups10 Bal; men Undvigelsen var uheldigvis bleven opdaget, og saasnart jeg kom ind igjen, raabte de, "naa saa dér er De15 igjen, vi har slet ikke kunnet finde Dem16"; jeg maatte jo rigtig tilstaa at det ikke var saa underlig, da jeg havde været henne at sige Farvel til én af mine Kammerater; men hvad dér var det værste var, at jeg blev nødt til at danse med "Væggetøjet" – af dem var der dog kun to, den ene af dem havde jeg engagért til én Dans, og den anden var – Matilde Jensen11; jeg havde Valg; men Matilde J. var mig for sejg, saa jeg gik uden videre hen til den anden – stop! alt det Vrøvl bryder du dig vel forresten slet ikke om, hvilket ikke er saa underligt, du kunde vel endog tænke, at det er saa langt Tid siden, det passerede, at "det omtrent var Løgn", – nej, hvad der var det bedste paa Ballet, var den delikate Vin – Chr Pind, Chr Ficher12 og jeg med vore Damer sad med vore Damer og gjorde saa herlig Kaal på 2 Flasker rød Vin og 2 Flasker hvid Vin, Fischer var forresten ogsaa ganske livlig efter den Docis. – Men nu skal du høre – du kjender nok det forrige Forhold mellem Chr Pind og Dagm. Eilersen13; det var jo temmelig miserabelt før; men nu er det gaaet over til rén Fjendskab. – Til Bredstrups Bal 4 havde han allerede engageret hende til 1ste Dans om Eftermiddagen; men om Aftenen paa Ballet staar vi og taler sammen – saa kommer hun hen til ham og siger, at hun kan ikke godt danse første, men om han ikke kunde 2de – naa det gik Chr. ind paa, og da 2de Dans kommer gaar han hen og bukker for hende, men faar til Svar: "Tak, jeg er engageret" og Niels Jacobsen danser saa uden videre dens Dans med hende – i en Inclinationstur skal kommer de to til at danse sammen; men saa siger√ Chr. til Gjengæld – "ja, jeg vil ikke forulejlige Dem17 med at danse med mig" – "saa kan De18 saamænd la'e vær'" siger hun og vender Enden til ham. – Hvad Følgen er og var kan du naturligvis godt tænke; men der er vel ingen, der staar paa værre Fod med hende, end jeg. Jeg blev saa gal paa hende for alle hendes Skaberier, og skjældte hende voldsomt ud medens Chr stod og grinte til dét. – Og saa god Nat for den Gang – hils saa hjemme – glem ikke din Tante og din Kusine her ude fra, hvad dig selv angaar, da behøver du ikke at hilses fra "din evig hengivne og til Døden dig elskende" og hvad man ellers kan finde paa af den Slags –

Henrik

P.S. Dyrlæge Nielsens Kone er nedkommen med et velskabt Drengebarn14 – Chr kunde for bare "Moderskrig" ikke sove hele Natten. –

[i venstre margin:]

Hilsen fra gode Venner og Bekjendte! –
Indlagte Slips er min Nytaarsgave. – Gulduhret kunde ikke blive færdigt.

 
[1] jf. fødslen hos dyrlæge Nielssen. tilbage
[2] Chr. Pind: Christen Pind, f. 4.12.1856 på Løvenholm. Søn af jægermester Jens P., ejer af Tustrup ved Randers. tilbage
[3] vor Komedie: Fru Heibergs Abekatten hvori HP spillede "Gamle Ole"; kilde: Dumreicher 1932. tilbage
[4] Peter Hansen: formentlig Peter Christian Vilhelm Hansen, f. 19.12.1858, søn af kapellan Jacob Hansen og Madsine Sophie Levinsen; han har en pigerolle at forsvare. tilbage
[5] Margrete: vi véd ikke hvilket stykke der er tale om, men rollenavnet Margrete udelukker Holberg. Hostrups En Spurv i Tranedans (1846) har en stuepige på rollelisten der hedder Margrete. tilbage
[6] Fresser: rektor, professor Wittes øgenavn. tilbage
[7] henviser til note ude i venstre margin: "(x undskyld de tyske Ord." tilbage
[8] Sperling: Adolph Joachim Ulrik Sperling, f. 13.2.1859, søn af ritmester Vilhelm von Sperling og Juliane Marie født Comtesse de Scheel. tilbage
[9] Fikke: Frederik Jacobsens øgenavn. tilbage
[10] Bredstrup: cancelliraad, prokurator Andreas B. tilbage
[11] Matilde Jensen: formentlig Ellen Marie Mathilde Jensen, f. 1.3.1855, datter af købmand Jens Peter Jensen. Hun blev konfirmeret 1870 sammen med Margrethe Pontoppidan. tilbage
[12] Chr. Fischer: f. 4.6.1857, søn af borgmester, etatsraad Christian F. tilbage
[13] Dagm. Eilersen: Dagmar Eilersen, f. 21.2.1857, datter af fuldmægtig Hans Peter E. og Mathea Ammitzbøll. Hun blev konfirmeret 7.4.1872, samme dag som HP. tilbage
[14] Drengebarn: Artur Espen Nielssen blev født 6.1.1873 som søn af dyrlæge Mads Nikolai Nielssen og hustru Berntine Espine Eleonora Schrøder. Det kunne af sammenhængen se ud som om Chr. Pind boede hos dyrlægens og altså ikke længere hos Helms. tilbage
[15] < de tilbage
[16] < dem tilbage
[17] < dem tilbage
[18] < de tilbage