Henrik Pontoppidan til Jacob Hegel
Sendt fra Berlin. 12. oktober 1890

Erstatning for Krøniker

[påtegnet: 301]
p.T. Berlin
12d Oktb. 90.

Hr. Forlagsboghandler Jacob Hegel!

Til min Beklagelse blev Afskriften af de Fortællinger, som det er min Agt at tilbyde Dem i Erstatning for den Samling af Krøniker, De ikke ønskede at forlægge, ikke færdig før min Afrejse; men jeg har givet Ordre til at lade Dem den tilstille, såsnart den er tilendebragt. Forøvrigt har jeg jo alt forlængst tilsendt 2 Dem den Deres Faders√ Fortegnelse1 over de Fortællinger, jeg i sin Tid overlod Forlaget; og disse vil derfor ikke medfølge i den her omtalte Afskrift. Såsnart jeg finder mig en fast Bopæl et Sted i Europa, skal jeg forøvrigt lade høre nærmere fra mig.

I et ældre Nummer af Bladet "København"2, som jeg forleden så' i Café Bauer, fandtes en Artikel vedrørende mit Tilbud til Dem3 om Overtagelse af "Krøniker". Jeg behøver forhåbentlig ikke at tilkendegive Dem, at jeg er ganske uden Andel i denne Offentliggørelse af en ganske privat Affære.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Fortegnelse: se breve 29.1.1889 til Jacob Hegel [og 11.5.1886 til Fr. V. Hegel]. tilbage
[2] København: nummeret har endnu ikke været opledt. tilbage
[3] Tilbud til Dem: noget brev herom er ikke bevaret. tilbage