Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra p.T. København. 18. juni 1887

Forskud

[påtegnet:] 287
p.T. Kjøbenhavn
d. 18 Juni 1887.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Vil De ikke være så venlig til de Tider, De var så god at foreslå, at sende de omtalte Penge til Hr. Overretssagfører Alfred Christensen1 (Skindergade 44), der har fået Fuldmagt af mig til at hæve og kvittere for Beløbene i min Fraværelse.

Med venlige Hilsner og Tak

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

[Bilag, påtegnet:] ad 287

Herved forpligter jeg mig til mod et Forskud på 200 Kr. i 3 Måneder at aflevere det fuldstændige Manuskript på ikke mindre end femten Trykark*) inden 15d Septb. d. År. Disse i alt 600 Kr at erlægge med 200 Kr. 1st Juli, 1st Avgust og 1st Septb.

*) til "Små Romaner III"2

Kjøbenhavn den 18de Juni 1887.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Alfred Christensen: (1854-1943), overretssagfører i København siden 1884. Medstifter af Studentersamfundet 1882 og dets formand 1888-93. Medstifter af Københavns liberale vælgerforening 1883, da han så det som sin opgave "at drive Højre ud af København." Folketingsmand for Venstre 1895-1905, derefter for Det radikale Venstre indtil 1918.

Næppe nogen anden dansk Politiker har i saa bogstavelig Forstand efterlevet C. Bergs Slagord: "Gaa aldrig paa Akkord med Uretten!" Gennem hans lange politiske Liv var Kærligheden til de smaa i Samfundet og Tilliden til det brede Folks sunde Sans og redelige Hensigter et lige saa fremherskende Træk i hans Optræden som hans dybe Uvillie mod Militærvæsenet og den konservative Overklasse; hans politiske Opfattelse, der falder nøje sammen med hans hele, lidet nuancerede Livssyn, er præget af dyb Alvor og Retfærdighedsfølelse. (J. Hassing Jørgensen i DBL2).

tilbage
[2] Små Romaner III: Isbjørnen udkom 8.12.1887, men var kun på 128 sider = 8 ark. tilbage