Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
15. juni 1887

Halvdelen af Honoraret ved Aflev.

[onsdag] 15.6.1887 [påtegnet:] 81

Hr. Henrik Pontoppidan.

Det vil være mig en Ære at overtage Forlaget af den større Roman, De i længere Tid har arbeidet paa, og som De nu er i Færd med at renskrive, og Deres Bestemmelse om at anvende større Økonomi m.H.t. Udstyrelsen, finder jeg fuldkommen rigtig, da Bogen er beregnet paa at blive Folkelæsning. Jeg tillader mig i Henhold hertil at foreslaa:

1  at der trykkes 1500 Ex.,

2  at jeg for dette Oplag betaler 75 Kr. Arket i det alm. ord. Format med mindst 32 Linier paa Siden.

3  at De har Ret til at levere Manuskriptet i flere Afdelinger og at jeg betaler Halvdelen af Honoraret ved hver Aflev. af Manuskriptet efter at Bogtr. har udregnet, hvormange tr. Ark det udgjør. Den anden halve Del af Honoraret godskrives Deres Konto.

[indskudt:] 4  De forpligter Dem til at lev. det fulde Man. inden Udg. af Septbr.

4   5. Trykningen paabegyndes ikke før det fuldstændige Manuskr. til hele Bogen er i mine Hænder.

At aftrykke Begyndelseskapitlerne i et Ugeblad før Bogen udkommer kan jeg derimod ikke gaa med paa. Dette vilde De ogsaa selv være ilde tjent med.

[uden hilsen eller underskrift]