Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Havreholm. 13. juni 1887

større Arbejde af Stablen

[påtegnet:] Besv. 15.6.87
[mandag] dn 13de Juni 87.
Havreholm.
pr.
Esrom.

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Efter Samråd med min Læge har det vist sig absolut nødvendigt, at jeg for mit Helbreds Skyld hurtigst muligt kommer ud at rejse. Sandsynligvis allerede i Begyndelsen af næste Uge tager jeg derfor afsted.

For at realisere denne Plan har jeg imidlertid måttet bestemme mig til at lade et større Arbejde løbe af Stablen, som jeg egentlig nødig skiller mig af med, idet jeg havde tænkt det at være klogere at lade det hvile, indtil jeg – hvad jeg stadig har håbet på – havde fået samlet mig et rigeligere Publikum. Men nu må det springe.

Det er en større Roman på vel mellem 2 fyrre og halvtredsindstyve Ark, som jeg i længere Tid nu og da har syslet med; – og det er nu mit Spørgsmål til Justitsråden, om De skulde have Lyst til dette Arbejde.1

Jeg vilde i så Fald tilsende Dem det i Portioner på c 5 Ark; men måtte da bede om ved Modtagelsen af enhver sådan Sending at få det halve af det tilsvarende Honorar udbetalt, medens den anden Halvdel skulde fradrages det jo alt betydelige Forskud, hvormed Justitsråden til forskjellige Tider har været så venlig at forstrække mig.

På Renskrivningen er jeg alt begyndt, og den første Sending på 5-6 Ark vilde jeg i så Fald tilstille Dem om et Par Dage, den næste i Midten af Juli o.s.fr. omtrent hver Månedsdag.

På den anden Side vilde jeg jo være nødt til at betinge mig, at Bogen blev trykt i ikke mindre end 1500 Expl (med et Honorar af 75 Kr. pr. Ark) hvad jeg ikke heller troer kan være for meget, da Bogen udtrykkelig er beregnet på at blive Folkelæsning, af hvilken Grund 3 jeg også havde tænkt mig, at den burde trykkes uden Luxus i nogen Retning m.H.t. Udstyrelse, Tryk og Papir.

Endvidere måtte jeg have Lov til at lade Begyndelseskapitlerne før Udgivelsen trykke i et herværende Ugeblad, hvis Redaktør jeg nemlig har lovet dette alt for længere Tid tilbage.

Ifald De nu, Hr. Justitsråd, troer at kunne gå ind herpå, bedes De venligst at sende mig et Ord derom inden ret længe.

Med de venligste Hilsner

Deres ærbødigst hengivne
Henrik Pontoppidan

P.S.
Den Pakke Bøger ("Fra Hytterne"), jeg fik sendt herud, har jeg – med Skam at tale om – endnu liggende; men første Gang, der herfra kommer Vogn til Stationen, skal den komme med.

 
[1] dette Arbejde: Der må være tale om Muld der iflg. den senere kontrakt med Philipsen blev sat til 35-45 ark. tilbage