Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Svendborg. 18. marts 1928

Kirkeskuden og Asgårdsrejen

18d Marts 28. Svendborg.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Som De måske erindrer, overtog Redaktør Rasmus P. Nielsen i Holbæk for godt et År siden Forlaget af min Debutbog "Kirkeskuden". Han har indtil Dato trykt den i 10,000 Ekpl, og for en halv Snes Dage siden modtog jeg et Brev1 fra ham, hvori han bad om Tilladelse til eventuelt at lade trykke yderligere 10,000 Ekpl og anvende dem i "De billige Serier". Da jeg ikke kender noget til dette Foretagende, udbad jeg mig Oplysninger om dets Art og Karakter; men siden 2 har jeg ikke hørt fra ham, så jeg må formode, at Sagen er opgivet. Hvad det i Deres sidste Brev omtalte "Nationalforlag" er for noget, veed jeg heller ikke. Jeg har aldrig før hørt om det, endsige hørt fra det.

Hvad nu "Asgårdsrejen" angår, så vilde jeg altså kunne få 500 Ekpl trykt og heftet for mindre end 1,50 Kr pr. Ekpl. Dersom jeg sætter Boghandlerrabat og Distributionsudgifter til den samme Sum, måtte jeg pr. Kommissionær kunne sælge Bogen for 3 Kr eller dog 3 Kr. 50 Øre, og med en sådan Pris mener jeg, at der kan være Udsigt til at få 3 den solgt, især fordi den er Forspillet til "Mands Himmerig", som ikke helt vil kunne forståes af den, der ikke kender dette lille Skuespil. Jeg har aldrig tænkt på at gå til et andet Forlag med Bogen, og dersom Gyldendal vil påtage sig at trykke og forhandle den på samme Vilkår som den tænkte Kommissionær2, så ser jeg det naturligvis meget gerne, endskønt jeg er ganske klar over, at der heller ikke for Forlaget kan blive noget Udbytte af Foretagendet. Til Gengæld er så Risikoen så meget ringere.

Så snart jeg får det mit gennemsete Ekpl3 af Bogen hertil, 4 skal jeg sende Dem det; og jeg håber da, at den vil kunne udkomme endnu i dette Forår.

Med venlige Hilsner.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Brev: brevet kendes ikke; HP må have modtaget det efter brevet af 27.2.1928. tilbage
[2] teksten er fra øverst side 3 og til dette sted indstreget med dobbelt streg i venstre margin (sandsynligvis af forlaget). tilbage
[3] gennemsete Ekpl: HP har altså allerede tidligere rettet i teksten. tilbage