Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. august 1932

sjelden Dybde og tragisk Højhed


23d Avg 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Da jeg forleden sendte Dem et Par Linjer som Kvittering for Modtagelsen af Deres Manuskript, havde jeg, som De véd, ikke læst mange Sider af det, og mit Indtryk af dette Begyndelseskapitel var, at det drejede sig om en Sygehistorie. Journal-Formen og Hovedpersonens drastige Udtryk om hans kvindelige Omgivelser har vel nok bidraget dertil, og for Resten, dersom De vil genkalde Dem visse Detailskildringer i dette Kapitel, vil det vist ikke kunne undre Dem, at Tankerne kan blive vildledte og at et Udtryk som Perversitet let falder En i Pennen1. Efterhånden som jeg læste videre i Bogen, blev dog mit Syn på den, og navnlig på dens Hovedperson, et ganske andet, og nu, da jeg har læst den til Ende, forstår jeg, at det 2 nævnte Udtryk er faldet Dem for Brystet. Jo mere man lærer Adjunkt Holt at kende, des mere fængsles man af denne egenartede Skikkelse, der ikke alene i det Ydre er et Menneske med Dimensioner. Særlig Bogens Slutning greb mig stærkt, og da jeg i Aftes havde læst den, trykkede jeg i Tankerne Deres Hånd. Nu lykønsker jeg Dem med disse Linjer til Fuldendelsen af et Arbejde, der har Fejl og Besynderligheder, men er et Værk af sjelden Dybde og tragisk Højhed. Gid De nu måtte kunne finde en forstående Forlægger til det, en Mand, der ikke vil lade sig afskrække af de Enkeltheder i Bogen, som velsagtens vil støde mange og også √ Kritikerne til at slå bagud. Hvad om De henvendte Dem direkte til Gyldendal, som dog er det eneste Forlag, der nu og da viser Vovemod. Helge Rode, som er Deres Ven, har vist ikke så lidt Indflydelse i Klareboderne; men naturligvis kan De også gøre Regning på mig og min 3 Støtte, dersom De skulde få Brug for den2.

Blot disse Linjer i Dag med venlig Hilsen til Deres Hustru og Børn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Manuskriptet har jeg efter Deres Ønske lagt frem til Afhentning.

 
[1] udtrykket "sygelig Perversitet" gav Hansen anledning til flere breve. – 21.8.1932: "– maa protestere: Holt er ikke sygelig pervers. Deres Brev har overbevist mig om, at Skildringerne er for vovede […]". – 22.8.1932(I): "– vil følge det indirekte Raad: slette en Del af de værste Ting, selv om jeg ved, at Livet er værre, for det har jeg set […]". – 22.8.1932(II): "[…] har idag faaet et overraskende Brev fra Helge Rode med Bekymring for, at jeg ikke skulde blive fuldt ud vurderet – har det noget at gøre med, at De anser min Figur Holt for "sygelig pervers"? – er træt af den ene Dag at anses for Danmarks Haab og den næste være glemt, fordi en eller to faar lidt succes (Marcus Lauesen, Nis Pedersen, Kaj Munk) […] tror ikke paa den lukkede Dyd – De har jo i "Nattevagt" givet en Skildring af den Slags Profeter, men Jørgen Hallager er et Fæ og en ukultiveret Dogmatiker […]". tilbage
[2] "Perversitet": H.P.E. Hansen omarbejdede bogen og "rensede" den "til konfirmationsbrug" (se note i brev 2.8.1934). Alligevel forekommer der passager i den endelige udgave af Adjunkt Holts Tragedie fra 1933 der må have gjort en forlægger betænkelig. Hansen behandlede f.eks. over flere sider (I, s.105ff) små pigers seksualitet: "Og hun havde virkelig et Par Gange set Else beskæftiget med Fingrene ved de smaa Kønsdele...". (HLN). tilbage