Bønder

Morgenbladets Gaarsnummer indeholder en Artikel, der skal være en Imødegaaelse af mit Svar paa den norske Forfatter Kristofersens umotiverede Bersærkergang i Anledning af en Anmeldelse i Politiken.

Artiklens Forfatter har tilladt sig nogle Friheder, der tvinger mig til et Par Bemærkninger.

Jeg skrev i Anledning af de Zola'ske Bønder, som Kristofersen slet ikke vilde kendes ved, at "vor egen Bondealmue rummer Skikkelser, der nøjagtig svarer til dem, der er skildrede i Jord". Hertil føjer nu Morgenbladet ugenert: "Men Meningen er den, at saaledes er alle vore Bønder, ialtfald dem, der kan skrives om."

Det synes mig nu lidt for bondesnedigt absolut at ville lægge en anden Mening i Ordene end den tydelig nok udtrykte, især da jeg i mine egne "smaa" Landsbyskildringer – om hvilke jeg har Grund til at formode, at de netop er Artiklens Forfatter, Hr. Elmgaard ganske velbekendte – selv har tegnet adskillige Bondeskikkelser, der lever i Dyd og de bedste Sæder.

Jeg satte mod den vrede Nordmands Paastand mine egne Erfaringer, idet jeg rolig gik ud fra – hvad sikkert ikke er for dristigt, at danske og norske Forhold paa dette Punkt ikke var saa meget forskellige. Og jeg sammenstillede hans Bog med vor egen, hjemlige, i mange Maader højst fortjenstfulde Skolelærerliteratur, fordi man ogsaa i dennes mange og tykke Bind, trods dens Forfatteres Forhold til de skildrede Personer, saa yderlig sjældent finder Vink til Forstaaelse af, hvorledes disse i Virkeligheden tænker, føler, sanser, drømmer og elsker.

Den nævnte Artikels Forfatter, der er udgaaet fra denne Literatur, og som efter eget Udsagn er bondefødt og bondeopdragen, er i det uheldige Tilfælde selv at afgive Tidens mest slaaende Bevis for denne Paastands Rigtighed. Forgæves vil en Læser i hans Produktion lede efter Afsløringen af blot et eneste nyt Træk af Bondens Liv eller Tankesæt. Derimod er der næppe nogen dansk Forfatter fra det sidste Aarti, der ikke med en vis Undseelse vil finde sine aflagte Klædningsstykker oppudset til Søndagsbrug i den elmgaardske Kludeforretning.

Hr. Elmgaard er saa venlig selv at give Forklaringen dertil, idet han tilstaar, at han og de andre "som Digtere ikke er store nok" – netop mine Ord. Jeg forstaar derfor ikke, hvorpaa de mange larmende Indvendinger egenlig skal gaa ud.

Henrik Pontoppidan.