Nyhedsbrev 93

FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN

Henrik Pontoppidan: Hvorfor er han så god?

Kursus ved ph.d.-stipendiat Rasmus Vangshardt, SDU, lektor, ph.d. Jon Helt Haarder, SDU, professor Johnny Kondrup, KU, lektor, mag.art. Steen Beck, SDU og professor Nils Gunder Hansen, SDU. Tilrettelægger: professor Nils Gunder Hansen, SDU.

Fem mandage fra 13. september til og med 11. oktober, kl. 18:15 - 20:00. – Sted: Søndre Campus, Islands Brygge St. (Metro), Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Lokale: 15A.2.13 (bygning 15, 2.sal). – Se program.

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Tirsdag 14. september kl. 19:30

Bertel Haarder:

Egoister og åbne ladeporte

Pontoppidan var ikke kirkelig, men han skrev ud fra et kristent menneskesyn. Om ondskab og ubegribelig tilgivelse. Han udstillede selvfedheden i Højskole-Danmark, men var alligevel et barn af netop den kultur. Bertel Haarder vil tale ud fra Lykke-Per og De Dødes Rige.

Mødet finder sted i Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10A, Kbhvn. K.

Onsdag 13. oktober kl. 19:30

Søren Schou:

Om Pontoppidan og Jacob Paludan

Mødet finder finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Onsdag 10. november kl. 19:30

Karsten Pharao:

Pontoppidan som oplæst litteraturformidling

Karsten Pharao har indlæst en række af Pontoppidans små romaner som lydbøger, og i sit ugentlige program "Pharaos cigarer" på Radio24syv læste han både Lykke Per og De Dødes Rige. Han vil fortælle om sine erfaringer med at læse Pontoppidan og om lytternes oplevelser og reaktioner. Og I vil også få nogle eksempler på hans oplæsning. Han vil komme ind på de forskellige "skoler" inden for lydbogsindlæsning - med den "neutrale" og den "dramatiske" som de to poler.

Mødet finder finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Torsdag 2. december kl. 19:30

Sørine Gotfredsen

Om De Dødes Rige

Mødet finder finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

To formandsberetninger

På årsmødet 15. juni aflagde den tidligere formand Johan Rosdahl den ikke tidligere afleverede beretning for året 2019-20 og den nye næstformand, Christian de Thurah, om året 2020-21.

Årsberetning 2019-20

Mine damer og herrer!
Kære medlemmer.

Det er ikke kun corona-tiden der gør 2019-2020 til et særligt beretningsår for Pontoppidan Selskabet.

Tre markante begivenheder gør året til noget særligt – pandemi eller ej:

For det første fyldte Selskabet den 25. oktober 2020 tyve år, og for det andet udkom den længe ventede og med spænding imødesete biografi, Livsrusen, Flemming Behrendts bog om Henrik Pontoppidan, og for det tredje åbnede Pontoppidan Centret på Syddansk Universitet. Dertil kommer at vi takket være generøs støtte fra Sportgoodsfonden har kunnet genoptage skriftserien med Der må ikke gå lyrik i mennesket som gave til medlemmerne. – Endelig har vi i forbindelse med udgivelsen af Livsrusen fået gang i en læsekreds som dog er blevet bremset af coronaen.

Jubilæet vender jeg tilbage til.

At SDU opretter et center for Pontoppidan-forskning, -undervisning og -formidling må tages som udtryk for en akademisk anerkendelse af et forfatterskab hvis betydning er på niveau med H.C. Andersens. Han fik som bekendt allerede sit center på SDU i 1988.

Som en konkret markering af det samarbejde vi venter os meget af, har vi opfordret centrets leder, professor Nils Gunder Hansen til at stille op til bestyrelsesvalget. Og det vil han heldigvis gerne.

For mig at se er det vigtigste aspekt ved oprettelsen af centret at det kan stimulere interessen for Pontoppidans forfatterskab blandt de studerende. Der er masser af muligheder inden for opgave- og specialeskrivning som centret kan inspirere til og der er deciderede, ventende forskningsopgaver i Pontoppidans værk.

Vi glæder os til samarbejdet!

Men lad os også huske på hvilke "normale" arrangementer vi har haft i beretningsåret: Ved sidste årsmøde i 2019 havde vi fornøjelsen af Martin Zerlangs veloplagte foredrag om Pontoppidan som satiriker. Vi havde et sommermøde i 2019 om Lykke-Per, roman og film, og i den forbindelse Birgitte Quist Sørensens foredrag om hendes opfattelse af værket.

Vi fejrede Flemming Behrendts store værk, Livsrusen ved et arrangement i Københavns Universitets Munkekælder og i januar talte Birgitte Hesselaa om Det forjættede Land. Men så slog smitten til, og vi måtte aflyse bl.a. Bertel Haarders foredrag til årsmødet 2020. Sommermødet om De dødes Rige må også vente, og læsekredsen nåede ikke langt ind i Livsrusen.

Heldigvis kan vi så mødes her i dag, takket være bestyrelsesmedlem Michael Keldsen og advokatfirmaet Gorissen Federspiels gæstfrihed, og vi er kun 50, sådan som man må. Men de strenge bestemmelser skal ikke skjule at vi er stolte og glade for selskabets første 20 år.

Flemming Behrendt har gjort rede for den del af fejringen som har givet sig konkret udslag i et virkeligt scoop, Selskabets investering i Johan Rohdes indtil i dag for offentligheden ukendte portræt af Pontoppidan. Og jeg vil benytte lejligheden til at fremhæve hvad vi alle ved, at Flemmings indsats gennem de 20 år har været afgørende for det høje faglige niveau i selskabets aktiviteter. Netstedet, som det er lykkedes Flemming af få os alle i Selskabet til at kalde det som alle andre kalder en hjemmeside, er det ene synlige bevis på Flemmings arbejde. Og så var det jo Flemming der stiftede selskabet. Det andet synlige bevis på Flemmings formidable og stædige flid er hans mastodontværk om Henrik Pontoppidan, Livsrusen. Et værk der fremover vil være standardværket om Pontoppidan, det referenceværk man vil gå til. "Hvad siger Behrendt" kan vi allerede nu høre Pontoppidan-læsere spørge. Det vil vi også benytte jubilæums-årsmødet til at takke for!

Jeg håber at Selskabets aktiviteter vil blive præget af større stabilitet hvad angår afholdelse af møder og arrangementer. Den faglige stabilitet er med de trofaste medlemmer (i år et rekordhøjt antal, nemlig 150) en bestyrelse med ideer og handlekraft og med tilknytningen til Pontoppidan Centret i høj grad sikret. Den stadige både faglige og underholdende beskæftigelse med Henrik Pontoppidans forfatterskab kommer ikke til at lide nød.

I beretningsåret er de indledende møder om Danske Digterruter gået i gang. Projektet omfatter en række digtere hvis fodspor bliver kortlagt og kommenteret i en række digterruter. Pontoppidans unge år i Hornsherred har allerede sine ruter takket være en lokal indsats. Den næste fase bliver en udbygning og forbedring af dette arbejde. Bestyrelsen vil blive involveret hen ad vejen, når der foreligger en egentlig køreplan.

Helt personligt, ja privat, vil jeg tilføje at når jeg ikke genopstiller til bestyrelsen, skyldes det hverken at jeg er træt af Selskabet, medlemmerne, bestyrelsen endsige Pontoppidan. Men der er en tid for alt og jeg synes at 12 år som formand for selskabet må være nok. Jeg kan dog i denne snævre kreds afsløre at jeg har en udgivelse om Lykke-Per på vej, forsinket af en uheldig forlagsforbindelse, men undervejs, ligesom jeg med fornøjelse vil fortsætte min ambassadørvirksomhed som foredragsholder. Tak for opmærksomheden og for årene med Pontoppidan!

Okt. 2020, Johan Rosdahl

Kære medlemmer!

Jeg tager lige et lille kronologisk chassé baglæns for bedre at kunne koble mig på Johans beretning og føre den up to date.

I efteråret 2020 var der ikke meget, der rørte sig i Pontoppidan Selskabet ud over et par møder i bestyrelsen og et enkelt kunstindkøb på Bruun-Rasmussens auktioner.

I oktober meddelte to af bestyrelsens medlemmer, formand Johan Rosdahl og tidligere kasserer Kristian Nellemann, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen. Det gik bestyrelsen modstræbende med til. De to herrer har udført et stort arbejde for selskabet og fortjener stor tak. Bestyrelsen konstituerede sig derpå med Michael Keldsen som ny formand og supplerede sig med to nye medlemmer, nemlig professor Nils Gunder Hansen fra Syddansk Universitet, der i parentes bemærket også er leder af føromtalte Pontoppidan-center i Odense, og stud.mag. ved Københavns Universitet Oliver Zeeberg Nielsen, der foruden sine øvrige kvalifikationer også repræsenterer den ungdom, som vi i selskabet så gerne vil have fat i. Desuden besluttede bestyrelsen at nedsætte kontingentet for 2021 med den begrundelse, at medlemmerne jo ikke har fået så meget for pengene i det forløbne år.

Alt sammen naturligvis i håb om indeværende generalforsamlings tilgivelse og konfirmation. Man kan i øvrigt se nærmere detaljer i Nyhedsbrev nr. 86.

Fra dette tidspunkt besluttede bestyrelsen at holde de efterfølgende bestyrelsesmøder digitalt, og det kom i stand takket være Connie Nielsen, der ikke blot er vores repræsentant i Pontoppidan Centrets referencegruppe, men også er vores forbindelsesofficer til Københavns Universitet og derfor kunne skaffe os adgang til universitetets Zoom-system. Møderne fungerede godt, og det var derfor oplagt at forsøge at genoplive vore mødeaftner med foredrag på Zoom.

Det første forsøg blev gjort 13.1.2021 med et tidligere aflyst foredrag af Henrik Yde om Martin Andersen Nexø. Det blev meget vellykket, så vi fortsatte 15.3. med et foredrag af mig om "Nattevagt", og vi sluttede den lille serie af 7.4., hvor Steen Beck talte om "De Dødes Rige", et foredrag, der også havde måttet aflyses tidligere.

Men selv om de digitale møder har fungeret fint, kan de jo ikke helt erstatte de analoge, og som vi kan se i dag, er det heller ikke længere nødvendigt. Vi ser derfor frem til en række foredragsaftener til efteråret, som vi kender dem – eller rettere: ikke helt, som vi kender dem, for vi kan desværre ikke længere bruge lokalerne på første sal i Møstings Hus. Huset er i gang med en omorganisering og skal bruge lokalerne selv. Bestyrelsen er dog i fuld gang med at finde egnede lokaler, så vi kan få efterårsprogrammet under tag. Det er heller ikke sikkert, at vi helt afskaffer det digitale, idet der i bestyrelsen leges med tanker om at optage vores arrangementer og lægge dem ud, så medlemmer, der af geografiske eller andre grunde ikke kan være til stede, også kan være med. Men dette er endnu på et meget tidligt og eksperimentelt stadium.

Studiekredsen omkring Livsrusen blev afbrudt af Covid-19, men genoptages i efteråret 2021. Planen for de sidste tre mødegange, der forhåbentlig stadig kan afholdes i Admiral Gjeddes Gaard, ser foreløbig sådan ud:

Tirsdag den 7.9.2021, kl. 19.30
Onsdag den 22.9.2021, kl. 17.00 (Obs!)
Torsdag den 14.10.2021, kl. 19.30

"Lektierne" til tredje og fjerde møde er som tidligere angivet (hhv. pp.368-513 og pp.514-662), og det er stadig planen, at Flemming Behrendt deltager i det sidste møde. Deltagerne vil naturligvis blive holdt løbende orienteret, hvis der skulle indtræffe noget igen – igen. Det er ikke muligt at optage nye medlemmer af læsekredsen.

Dette var, hvad der – i den korte version i hvert fald – er sket i og omkring Pontoppidan Selskabet i den forløbne toårsperiode. Tak for jeres tålmodighed.

Christian de Thurah, næstformand