Problemer og små gåder

I Pontoppidans forfatterskab og liv er der mange uløste gåder. Hver for sig kan de måske synes små og uden den store betydning. Men løses de, kan de tilsammen udvide og komplettere vores billede af ham, hans tid og hans værk. Løsninger modtages af Flemming Behrendt og offentliggøres her på netstedet.

 1. Vilh. Andersens citat fra et "Notis i et Blad" om Hans Kvast og Melusine (1907).
 2. Hvem er den maler der omtales som "skræddersøn" i Eickhoffs artikel om Pontoppidan?
 3. Hvem har skrevet denne tekst om Henrik Pontoppidan?
 4. Hvor mange forskellige oplag er der af Højsang?
 5. Vers af Henrik Hertz
 6. Hvem oversatte Fritz Reuters "Ut min Stromtid" (I-III 1862-64) til Landmandsliv før 1871? Iflg. Randers Amtsavis 24.8.1871 udkom på dette tidspunkt 6te og sidste hefte på Andreas Schous Forlag. "Den hører til noget af det Sundeste, vi fra den nyere Tid have læst: dyb Følelse, ægte Humor, livlig og naturlig Fremstilling," skrev avisen i sin notits. Det Kongelige Bibliotek har et eksemplar af 2. Opl. fra samme år. I 1888-89 udsendte Folketidende i Ringsted en oversættelse af Rasmus Pedersen i tre bind (328+331+396 s.) der havde været bragt som "feuilleton" i avisen. Men var det også ham der havde oversat udgaven fra 1871, og havde den også først kørt som føljeton? Dansk Bogfortegnelse og Erland Munch-Petersens Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog, 1976, har ikke været konsulteret. Det var Landmandsliv Pontoppidan i sit brev til Fr. V. Hegel af 4. oktober 1883 nævner som forbillede for sin kommende roman.
 7. Hvem er "bagermester Darum"? I alle udgaver af Nattevagt (1894ff) skriver Jørgen Hallager i sit rejsebrev hjem fra Rom:

  Nu oprinder sikkert Tusinaarsriget for alle joviale Sælhunde! For Fremtiden bedømmes Kvalifikationerne efter Spæklaget! Bravo! Der bliver atter Haab for tykke Bagermester Darum! (1894, s. 66/2002, s. 135)

 8. I skuespillet Asgaardsrejen fra 1906 siger fru Nordby (s. 14): "Som der staar i Sangen: "Ungdommens Mod og de gamles Besindighed Haand i Haand ved Styret". Hvis det er et ægte citat, hvor stammer det så fra?
 9. Pontoppidan nævner i optakten til de tre artikler om sin ungdoms bestigning af det schweiziske bjerg Faulhorn (24.-29.8.1889), at "forskellige inden-(...)landske Blade" har skrevet om "nogle Forsøg, som en Del tyske Læger har gjort med Hensyn til den saakaldte Dødsfrygt". – Hvem har mod på at kigge f.eks. Politiken igennem fra denne agurketidsperiode og finde (nogle af) disse artikler?
 10. I sin anmeldelse af Sophus Schandorphs alenlange roman Birgittes Skæbne (Politiken 4.12.1888) udlægger Pontoppidan det "Ord, som man – det være nu med Rette eller Urette – lægger en af vore største Digtere i Munden, at alt, hvad der i en Bog er over ti Ark, er af det onde." Hvem er den store digter, og hvor har han sagt det? (At dømme efter Pontoppidans praksis skal man ikke udelukke at den citerede digter ikke eksisterer.)
 11. L. Koch citerer i slutningen af sin biografi om Dines Pontoppidan (Dansk Biografisk Leksikon, bd. XIII, 1899, s. 210): Han var "en stræng og alvorlig Mand, men hjærtensgod som faa". Hvor er det et citat fra?
 12. Pontoppidan læste iflg. Hamskifte som polyteknisk student H. Rinks Grønland geographisk og statistisk beskrevet. 2Bd. 1852-57. Hvilket af "Bibliotekerne" kan han have lånt den på? Findes der det sted en låneprotokol, så vi kunne finde det nøjagtige tidspunkt for hans læsning?
 13. IMinder (1893) forekommer udtrykket "at blive grebet i en 'Fisk'" (s. 53/ikke i senere udgaver). Det kendes ikke fra andre kilder; sammenhængen lader det stå åbent om der er tale om "snyd" eller "ikke at kunne sin lektie". Kan nogen bidrage med andre eksempler på brugen af udtrykket?
 14. I Den gamle Adam (1894) siger en af personerne at han kommer til at tænke på "den gamle Remse: 'En Bøfsteg uden Løg, en Skorsten uden Røg o.s.v.'" (s. 143). Er det Pontoppidans eget påfund (som det så ofte er tilfældet med den slags), eller kender nogen remsen fra andre kilder?
 15. Hvor finder man kilden til følgende citat fra en Pontoppidan-artikel i Kjøbenhavns Børs-Tidende:

  Og pludselig mindedes jeg en Scene fra en af Goncourts Romaner. Der fortælles om en ung Pige, der lod sig benytte som Model i en stor Malerskole. Aften efter Aften stod hun her ganske nøgen overfor en Samling unge Mænd uden at føle mindste Undseelse derved. Men en Dag, da hun faar Øje paa en Zinkarbejder, der fra en Luge i Taget kigger ned paa hende, farer hun sammen med et Skrig og flygter.

  GONCOURT, EDMOND DE: Marchallens sønnedatter 1884. 269s. "Autoriseret oversættelse ved N.J. Berendsen" synes at være den eneste mulige danske tekst.

 16. I sin anmeldelse af Borgmester Hoeck og Hustru i Berlingske Tidende 8.12.1905 skriver Julius Clausen:

  Det er blevet sagt, at Henrik Pontoppidans Stil er ældre end hans Tanker.

  Hvem har "sagt"/skrevet det?

 17. Hvilken "Bondefortælling" af Bjørnstjerne Bjørnson referer Pontoppidan til i dette brev til Rist? "Arne"?