Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 19. februar 1877

maa advare Dig mod Partigjængeriet

[Mandag] 19/2 77

Kjære Morten.

Dit sidste Brev til os siger os, at I have det godt: det Samme kan jeg melde her hjemme fra. Skjøndt Eriks Ophold gjemmer en stille Veemod, saa er denne dog Dag for Dag blevet mildere; og inden han forlader os d. 4de Marts, for d. 8de at afreise fra Hamborg med "Vandalia"1, ville vi nok have Frimodighed til med Glæde at sige ham Farvel og give ham i Vorherres Vold og Varetægt.

Jeg sender Dig 3 Bøger, da jeg ved Tilbagesendelsen af 2det Bd. af Jørgensens 2 Historie2 havde faaet dette suppleret fra Forfatteren: maaskee kan Du nytte det.

At der ogsaa for Dig rører sig brydende og brydske Partier baade paa det kirkelige og borgerlige Omraade, kan i vore Dage ikke forundre men maa advare Dig mod Partigjængeriet3. Det er mig kjært at see Din Udtalelse om, at Folk nok vil høre paa Dig og tale med Dig, skjøndt forskjellige Opfattelser; saaledes kunne I blive Eder selv tro og bevare hinanden fra Partigrøften.

Du skal ikke fortryde Dine Bidrag 3 til Børresen4. Med alle Mangler og Skrøbeligheder ved denne Mand og hans Kollegas5 Praxis, er han dog nok en oprigtig Mand for Herren og Hans Sag: jeg vilde saa kun ønske, at han maa blive behandlet her hjemme saaledes, at han bedre oplyst og veiledet kan gaae bort igjen til at døbe og prædike rettere og til fuldere Velsignelse. Brandt hjalp ham næppe ved Mødet i Kjøbenhavn tilrette med den Mund, som vandt Missionæren for det Gode, som vi nylig selv have vundet og kunde være glade og taknemmelige for.

4 Imorgen vente vi Sagfører Sven6 for at holde et Foredrag paa Raadhuset. – Idag kjøre Moder og Erik med mig til Middag hos Boesen i Harritslev. – I Forgaars proklameredes Forlovelse7 mellem "Krigsraaden" og den ældste Frøken Høst p. Støvr.G. Vi fik ogsaa Kort fra en Apotheker Aarestrup p. Lolland og Ida Kidde8.

Paa Onsdag skulde jeg begynde mine Faste-Onsdage. Ellers veed jeg Intet herfra, som kan interessere Eder. Vorherre bære fremdeles Julie paa sine forløsende9 Arme.

Fader

 
[1] Vandalia: S/S Vandalia, bygget 1871 til Hamburg America Line, sejlede Hamburg-New York. tilbage
[2] Jørgensens Historie: formentlig A.D. Jørgensen: Den nordiske Kirkes Grundlæggelse og første Udvikling, I-II, 1874-76. En 3. bog og tillæg kom i 1878. tilbage
[3] At der ogsaa for dig...: det er denne infinitivkonstruktion der er subjekt i sætningen – det er altså ikke DP der advarer Morten. Det er karakteristisk for DPs pædagogik at han undgår hævede pegefingre – han forklarer, og så må man selv drage sine konklusioner. tilbage
[4] Børresen: H.P. Børresen (1825-1901), missionær blandt santalfolket i Indien, var i Danmark 1876-77 for at samle penge ind. Se Marie Oxenbølls brev 31.1.1877. tilbage
[5] hans Kollegas: den norske missionær Lars Olsen Skrefsrud (1840-1910). tilbage
[6] Sagfører Sven: Sagfører Schwenn fra Aarhus holdt 20.2.1877 Kl. 19:30 i rådhussalen i Randers foredrag over oldtid og nutid. Entré 25 øre, sangbøger medbringes. Foredragsforeningen. (Randers Amts Avis 17.2.1877) tilbage
[7] Forlovelse: se brev fra Marie Oxenbøll 6.3.1877. tilbage
[8] Ida Kidde: f. 1852 i Randers, datter af landmåler Lauritz K. (digteren Harald Kiddes farbror). Hun blev gift 18.5.1878 i Harte med apoteker C.J. Aa., Vesterborg. tilbage
[9] forløsende: Julie blev forløst 10.7.1877 med sit første barn, Bodil. tilbage