Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. november 1873

Hjemmet er en Indøvelse i Christendom

[MPs tilskrift øverst:] 1873 efterår. [Onsdag 5.11.18731]

Onsdag Form.

Kjære Morten.

Jeg har idag en Fridag, et kjært otium, ikke blot til at betænke Skriftestolen iaften Kl. 8 men ogsaa til at faae lidt ud, ja reise paa Papiret over til Eder, nu til Dig. Og vel kan jeg trænge til saadanne Udflugter, da Hjemmet jo vedblivende er en Indøvelse i Christendom, saaledes som de Helliges Taalmodigheds Skole√ giver Øvelsen. Moder har nu besluttet og bestemt, som hun træffende siger for at overvintre os begge To, at gjøre Dagligstuen til sin Dag og Nat, for at hun kan indrette sig saa luunt som hun behøver og jeg kan faae den friske Luft, som skal hjælpe til at holde mig gaaende, idag flyttet hun sin Seng ind paa den store Sofaplads og denne Sofa har nu der det vindfaste Fag Vinduer. Hverken 2 hun selv eller Køster2 vil iøvrigt vide af, at der er Andet at gjøre, end at tie, bie Vorherres Time op3; og jeg er jo glad ved at bie med.

Vi længes efter at høre Enden paa Dit Sessionsvæsen; jeg tør ikke raade fra eller til; som Loddet falder, tjener det os vel i det Hele bedst; men Du vil jo ellers selv bedst skjønne og ordne Alt.

Hvorledes gaaer det med Dine Timer; ere de Dig kjære og kunne de bære Dig oppe over Bølgerne med det halve Rygstød hjemmefra? Jeg forlader mig paa, at Du taler mig til, om og naar Du vil mig Noget. – Moder ligger vist og sysler med en Mortensaftens Kasse til Eder; ja jeg har hørt Margrethe tale om, at hun vilde berede Eder baade et broderligt 3 Gaase- og Pølsegilde, men hun lader vel selv høre og see fra sig.

Imorgen skal jeg see, hvorvidt et nyt Hold Konfirmander4 vil indfinde sig efter min Indbydelse. Havde jeg en Medhjælper, skulde han foruden at vie og begrave Folk faae Lov at prædike hver 3die el. 4 Søndag og læse det ene Halvaar med Konfirmander.

Igaar døde Kjøbm. Michaelsens gamle Fader5; jeg talede med ham 1 Time før han udaandede. H. C. Jakobsen6 er vist ogsaa gaaet bort i Nat; han lider mere og sukker stærkere efter Udløsning. Døden er i de sidste Maaneder underlig gaaet udenom Randers, saa jeg er beredt paa et hyppigt Besøg herefter. Igaar var N. Kampm.7 ude paa Landet at forhøre en drukken Skare, af hvilken 4 en ung Karl midt om Natten fik lokket en Degn, Smith8, ud paa Gaden og slog ham der ihjel med en Steen paa Maven. Rousø Herred er en Skueplads for Forbrydelser af alle Slags som ingen anden Egn heromkring – uden Tvivl fordi der ikke boer en Øvrighedsperson i hele det store Opland mellem Aarh. Rand. Grenaa, Ebelt.

Alle synes udmærket om Henriks Billede og Moder er meget glad ved det. I havde vel en rar Dag i Hillerød. Din Julie og Inger fulgtes saa vel ad hjem, hver til Sit. Ja hils det kjære Barn; det er os længe at savne Eder til Foraaret, men maatte dette reise Moder op til at tage mod Eder, skulde vi ogsaa stille os tilfreds i dette Stykke. Og saa Gudsfred og Farvel og Hilsen, Du kjære Søn; skriv flittig, at vi kunne følge Dig.

Fader.

 
[1] jf. Michaelsens død. tilbage
[2] Køster: Søren Køster (1833-1908), familiens læge, som praktiserede i Randers 1862-6.8.1879. tilbage
[3] bie [...] op: oppebie, afvente (ODS, bie, 4.2). tilbage
[4] Konfirmander: til sognepræstens hold meldte der sig 13 børn, som han konfirmerede 12.4.1874. Til sammenligning indmeldtes til kapellanens hold 111 børn, som konfirmeredes søndagen efter. tilbage
[5] Michaelsens gamle Fader: købmand Mads Isager Michaelsen døde 3.11.1873 i Randers, 78 år gl. tilbage
[6] H.C. Jakobsen: institutbestyrer Hans Carl Jakobsen døde 6.11.1873 i Randers, 66 år gl. Det var på Jakobsens drengeinstitut Henrik Pontoppidan blev undervist indtil han kom på latinskolen i 1866. tilbage
[7] N. Kampm.: Dines' svigersøn Niels Øllgaard Kampmann, cand.jur. 1868 og samme år fuldmægtig ved Rovsø m.fl. herreder med sæde i Randers. tilbage
[8] Smith: Napoleon Christian Schmidt, kirkesanger ved Estruplund kirke og skolelærer i Tørslev, døde 2.11.1873, 65 år gl., af "Tenotomi i Tarmene og Bughinde Betændelse" (Estruplund kirkebog). tilbage