Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1. september 1873

Henriks første Tagfat

[MPs tilskrift øverst:] 1873 [Mandag 1.9.18731]

Min kjære Morten!

Naa – hvorledes gaaer det for Kandidaten at faae Tiden til at gaae? Jeg vilde nok sidde lidt oppe hos Dig i de himmelske Egne og høre, hvad der er løbet rundt i Dit Hoved, siden vi skiltes. Erik slaaer paa, at Du har tænkt paa at gaae i Pastoral-Seminariet; det kan jo ikke skade, skjøndt jeg, som mundtlig udtalt, ikke troer, at Du vil faae nogen Gavn el. Glæde deraf – i al Fald kun den, som Kritikken kan bringe. Dog vil jeg ikke fraraade Dig at expedere de 2 praktiske Prøver ad denne Vei; Du skal jo have dem fra Haanden og kan vel ved Siden af have Tid nok til andet Arbeide baade med Dig selv og med Andre. Dette "med Andre" vil vel ikke flaske sig saa let men kommer dog vel nok, om ogsaa kun efter indskrænket Maalestok og kort Alen.

2 Hvad dømmer Du om Henriks første Tagfat. Han skriver, at han selv er godt fornøiet med sin Manuduktør; lad mig see, at Du bliver overtydet (f. Ex. ved Smith2) om, at Krarup3 virkelig er en dygtig og en samvittighedsfuld Mand overfor hvad han tager sig paa og stiller i Udsigt. Det kommer mig for, at Henrik, foruden at passe sin Mathematik som Hovedsag4 med Examen ad Aare for Øje, ikke blot kunde have god Tid til at høre en eller anden Forelæsning ved Siden af Tegneskolen, men at han havde bestemt Gavn og Opmuntring af at faae lidt Islæt5 ind i den mathematiske Væv, at han ikke skal gaae op i og forsteenes i x og y, og hvad alt Apparatet hedder.

3 Paa Onsdag Aften begynder jeg nogle Aftner i Skriftestolen6 og vil navnlig tage Irvingianerne til Udgangs[-] og Samlingspunkt for nogle kirkelige Tidsbetragtninger. – Moder gaaer forunderlig fremad og "opad" – igaar traf jeg hende ovenpaa, gaaende om at ordne paa Værelserne. Jeg skal hilse fra hende, at det rene Tøi, som er vadsket til Eder men har ondt ved at blive tørt, afsendes paa Torsdag og vil være hos Eder paa Fredag.

I Løverdags Efterm. og Aften havde Margrethe et lille Veninde-Selskab, 6–8 unge Piger, deriblandt Marg. Høy7, som har været her i Byen Søndag over og idag kom at sige Farvel med Kjøbmd Blichfeldts Fætter. – Imorgen reiser Peter og Emma Møller8 i en stor Karavane til Kjøbenhavn. 4 D. 8de Oktober skal Lise Møller9 have Bryllup. Da Du var borte paa Reise med mig, havde en lille Deputation af Raupach10, Andresen m. fl. sat sig i Bevægelse for at søge Dig og bede Dig at prædike – men Fuglen var fløiet. Lieut. Meyer11 er gaaet fra Samlingen og ligger paa Hospitalet; det har berørt mig ikke saa lidt. Fra gamle Kampman lyder Alt beroligende. – Niels12 har nu faaet den lille Piges Tilstaaelse for, at hun ogsaa har anrettet den 2den Brand13. Igaar Aftes vare Buhl14 og Sven15 her; de bødede lidt paa Savnet af Eder om Søndagen. Og nu, kjære Søn, tag til Takke med disse Mandags-Linier og Aforismer fra

Fader.

 
[1] jf. tilståelsen 1.9.1873 om ildspåsættelsen i Kristrup samt DPs aftenmøder i skriftestolen der begyndte onsdag 3.9.1873. tilbage
[2] Smith: ikke i dentificeret. tilbage
[3] Krarup: Hans Henrik Otto Steensen Krarup, f. 27.5.1835 i Kongsted, død 19.11.1914 på Frederiksberg, cand. mag., lærer, ugift. Søn af sognepræst Thure Krarup (1803-40) og Henriette Steensen (1808-84). Krarup tilhører den udbredte præsteslægt Krarup. tilbage
[4] Hovedsag: kan også læses som Hovedfag. tilbage
[5] Islæt: de tråde der ved hjælp af skytten føres på tværs gennem vævet. tilbage
[6] Aftner i Skriftestolen: "Aftenmøde i Skriftestolen imorgen Kl. 8. Pontoppidan" annonceredes i Randers Amts Avis hver tirsdag, første gang 2.9.1873. tilbage
[7] Marg. Høy: Karen Margrethe Høy, f. 1854, datter af proprietær Joachim Høy og Ane Pind på Pindsminde i Hørning syd for Randers. tilbage
[8] Peter og Emma Møller: Peter, f. 1854, og Emma, f. 1852, børn af købmand Espen Møller. tilbage
[9] Lise Møller: Elisa Victoria M., f. 1847, datter af læge P.C. Møller og kusine til ovennævnte Peter og Emma Møller. Hun blev gift med kapellan Anton Vilhelm Scheel Olrik i Greve. tilbage
[10] Raupach: formentlig H.C. Raupach (1818-84) fotograf i Randers. tilbage
[11] Lieut. Meyer: premierløjtnant Chr. Meyer døde 1877 på sindssygehospitalet i Århus. tilbage
[12] Niels: DPs svigersøn Niels Kampmann var herredsfogedfuldmægtig og havde med kriminalsager at gøre. tilbage
[13] Brand: landsbyen Kristrup tæt syd for Randers blev 7., 9. og 14.7.1873 hærget af en række brande der gjorde mindst 70 familier husvilde. Det viste sig at de to første brande skyldtes en otteårig piges leg med tændstikker. Hun var alene hjemme mens forældrene var på markarbejde. (Randers Amts Avis 1.9.1873.) – Den store ildebrand i Kristrup som Pontoppidan fortæller om i Drengeaar, kap. 9, fandt sted i april 1869. tilbage
[14] Buhl: Adolf Thorvald Buhl (1847-1915) sagfører i Randers. tilbage
[15] Sven: Rudolph Schwenn (1846-1902) sagførerfuldmægtig i Randers. tilbage