Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 20. juni 1873

Henrik er idag færdig

[MPs tilskrift øverst:] Efter min attestats1 1873

[Fredag 20.6.18732]

Min kjære Morten.

Dit glædelige Telegram besvarede jeg paa staaende Fod; idag vil jeg siddende takke Dig og svare Dig et Par Ord ogsaa paa den eftersendte Kommentar.

Jeg ærgrer mig, som rolig Betragter af Skjærsilden og selv langt borte fra den, over det herskende Forhold mellem theologiske Lærefædre og Disciple; Forholdet mangler alle baade religiøse og moralske Betingelser for et Forhold til Velsignelse.

Jeg husker, hvorledes jeg især harmede mig over at høre Hr. Sch.3 stoppe og stoppe en dygtig Kandidat, afbryde dennes selvstændige Udviklinger og tvinge ham ind paa Kollegie-Heftets forud slaaede, ufravigelige Vei. Candidaten havde ikke Mod til med Alvor at haandhæve sin Ret4; han 2 lod sig bøie og snakkede Sch. efter Munden i St. for at svare og tale og vidne og belyse ud af sit eget Hjerte og efter sit eget Hoved.

Meest harmer jeg mig over det dogmatiske Spørsmaal til skriftlig, aabenbar en Snare til at friste; og jo mere jeg forstaaer – efter det jeg kjender til Dig og Dine Afhandlinger – at Din dogm. Besvarelse virkelig var den bedste og holdt i et Maadehold, desto mere harmer det mig, at Bitterheden, den plumpe Bitterhed kan miskjende og nedsætte den, og at den mundtlige dogmatiske Prøve kan lægge an paa at slaae Dig yderligere ihjel ved at kræve Regnskab for Subtiliteter, 3 der gjerne kunne have Professor-Værd men røber et skammeligt Forsøg paa at berøve Dig al mulig Leilighed til at dogmatisere og holde Dig op ved Textkritikken. –

Jeg forstaaer saa godt, at Du ikke kunde dye Dig tilsidst overfor den tørre, gule Skildpade5; og naar jeg havde været i Dit Sted, havde jeg næppe holdt mig saa godt i Skindet. Men nu er det lagt tilbage; nu har Du erfaret, hvad det er at komme i Skjersilden; og Gudskeelov, at det gik Dig som de 3 Mænd i Nebukadnesars Ildovn. Du og Dine Venner slippe nok frelste ud ved den usynlige "Fjerde" – og saa kunne I 4 læse Propheten Daniel siden, hvordan det gik Efterstræberen af de 3 Mænd, Daniels Venner. Jeg skal ikke ønske ondt over de gamle forstokkede Skriftkloge eller over den lapsede Yngling6, men jeg skal gjerne ønske vore Sønner i Fremtiden bedre stillede. Midt i Maleriet gjør Scha Hammeriks7 og din Duet en opmuntrende Virkning.

Henrik er idag færdig med Ug – Mg og G i det de fleste Fag og 3 Tg. Hermed er jeg godt fornøiet og han med. Fra Erik Brev igaar fra Skagen, hvor de ankrede for Modvind. Moder har det godt; derimod er Fru Boesens8 Liv i Harritslev i Fare. Hils.

 
[1] attestats: bevis for embedseksamen; betegnelsen blev mest brugt om teologisk kandidateksamen. tilbage
[2] datering: jf. dagen for Mortens mundtlige (afsluttende) eksamen 19.6.1873. tilbage
[3] Hr. Sch.: C.E. Scharling (1803-77), professor i teologi siden 1834, examinerede DP til kandidateksamen i april 1837, se Lindhardt: DP (1948) s.6. tilbage
[4] med Alvor at haandhæve sin Ret: af DP med små tal over ordene rettet fra: at haandhæve sin Ret med Alvor tilbage
[5] den tørre, gule Skildpade: H.N. Clausen (1793-1877), professor i teologi siden 1822, gik af i 1874, se Lindhardt. tilbage
[6] den lapsede Yngling: antagelig Henrik Scharling (1836-1920), professor i etik siden 1870, en søn af ovennævnte C.E. Scharling. tilbage
[7] Hammerik: Fr. Hammerich (1809-77), professor i kirkehistorie siden 1859. tilbage
[8] Fru Boesen: Elise Nicoline B. f. Bruns, døde 24.6.1873, 57 år gl. efter fire ugers sygeleje. tilbage