Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 15. september 1873

mit Hjerte imod, at Du savner

[MPs tilskrift øverst:] 1873. Min forlovelse1. [Mandag 15.9.18732]

Min kjære Morten.

Nu – Gud skee Ære og Lov, at Han løste Dit Hjertes Gaade; Han være Eders Gud og Din Julie være Din gode Engel fra Ham, og hun blive mere og mere et Speil for Qvinder, som Din Moder.

Du veed, kjære Søn, at Alt hvad Vort er er Eders, saavist som Alt hvad Eders er er vort; og jeg beder Dig derfor barnlig komme til mig, saasnart Du savner hvad Du behøver til at komme igjennem og Ringen til Fingeren er jo ikke det Eneste som kræver Sølv og Sedler i saadanne gyldne 2 Dage. Det er mit Hjerte imod, at Du savner og at Du henvender Dig til Andre end til mig, saavidt og saalænge jeg kan, og Du vil jo ikke gaae videre end nødvendigt er for at bevare Glædens Blus i den stille Lampe.

Moder er igjen paa Veien opad, glad og frimodig, fuld af Kjærlighed og Længsel.

Hvorfor hørte vi ikke et Ord3 fra Knud eller Henrik igaar?

Vil Gud, saa tager jeg til kirkehistorisk Møde i Aarhuus4 paa Onsdag d. 17de. Gudsfred, Hilsen og Levvel.

Fader

Mandag Form.

 
[1] Min forlovelse: "i September samme Aar [1873] var Julie Marstrand og jeg hinandens Trolovede" (Morten Pontoppidan: Minder og Oplevelser (1922) s. 52). tilbage
[2] jf. det kirkehistoriske møde i Aarhus 17.9.1873. tilbage
[3] et Ord: det var meningen at børnene skulle skrive søndagsbrev til forældrene hver uge. tilbage
[4] Møde i Aarhuus: Det kirkehistoriske Selskab holdt årsmøde i Aarhus 17.9.1873: om formiddagen foredrag af pastor, dr.phil. H.F. Rørdam og pastor C.J. Brandt i domkirken for ca. 1600 tilhørere, om eftermiddagen foredrag af prof. Hammerich i Håndværkerforeningens store sal. Temaet var kirkelivet i Danmark (specielt Aarhus og Øm kloster) før Reformationen. Om aftenen kirkekoncert. tilbage