Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 18. november 1872

Henrik til skolebal

[Mandag] d. 18de Nbr 72

Kjære Morten.

Det har glædet mig at gjøre Bekjendtskab med disse sidste 4 specimina1. Med Undtagelse af de bestemte Feil i den kirkehistoriske, maa jeg undre mig over, at Styr2 kan lægge Vægt paa saa detaillerede Aarstal i Paverækken, som hans Rettelser synes at antyde. Dog er jeg glad ved at mærke ved Siden af, at han dog kan sætte Priis paa det levende Gode i det Samme han undgaaer det døde Bogstav og Tal. Dig skader saadan Smaalighed ikke; thi det er Fingerpeg til ikke at tage sig det for let med det positive Stof, hvad Du da heller ikke gjør men beviser det Modsatte i 2 de dogme-historiske Traade, som slynger sig gjennem Dine philosophiske (sic) Afhandlinger.

Moder er aldeles optaget af og indtaget i Cæsare Cantys Historie3. Det er hendes Glæde at udtale sig over hvad hun læser og jeg forbauses stundum over den Sikkerhed i at fastholde og dømme, som hun udfolder i sine Referater. Just imorges paa Sengen havde hun saaledes holdt et Foredrag over Brama og Budda og sammes Differentser og Modsætninger; og da jeg senere gjorde Bekjendtskab med Din Udvikling om Inkarnationen, bragte jeg hende den og forudsagde, at hun vilde have Glæde af at læse den – hvad da heller ikke slog feil.

3 Igaar Aftes sendte jeg det tredie Brev til Erik gjennem Overpostmester-Contoiret i Kjøbenhavn. Man maa saa der bestemme Addressen. Jeg gjør den Regning, at han ligger under Linien i disse Dage. Ja – Gud skee Lov, at han ikke ligger i vore Farvande; de fik nok af Nordsøen.

Jeg har været bedrøvet over at see de danske Studenter offentlig stillede frem som Gadedrenge. Jo mere jeg selv vedblivende føler mig som Student og har Glæde af den opvoxende Skare af Minervas Sønner – desto mere gjør det mig altid ondt, naar Aanden, naar Adelen, naar Æren fornægtes af den Ungdom, som skulde 4 gaae for og vise an for Danmarks Ungersvende.

Hvordan gaar det Dr. Knud? Han søger endnu sit Hospital, men er vel snart færdig med den første Gang i de 9 Maaneder? Jeg glæder mig over, at Inger er i Byen til egen Vederqvægelse og Eders Glæde og Opmuntring. Det kjære Barn savner meget, mere end hun vil være ved, i Ørekrog4. – Henrik har talt om at ville skrive i Ugens Løb og berette om Skole-Ballet5, til hvilket han førte Hanne Boesen og Elisab. Bredstrup med sig, mens Margrethe var indbudt af Svoger K6. – Gudsfred, Levvel, I kjære Sønner!

 
[1] specimina: prøvestykker. tilbage
[2] Styr: H.V. Sthyr (1838-1905) lic. theol., privatdocent og censor ved teologisk embedseksamen. tilbage
[3] Cæsare Cantys Historie: Cantús Verdenshistorie begyndte at udkomme i dansk oversættelse 1871. HP fortæller i Drengeaar kap. 7 at der gerne lå et bind af Cantus Verdenshistorie ved siden af hans mors seng. tilbage
[4] Ørekrog: d.v.s. Helsingør. Ørekrog el. Krogen var Kronborgs forgænger. tilbage
[5] Skole-Ballet: se Marie Oxenbølls brev 12.11.1872. tilbage
[6] Svoger K: Niels Kampmann. tilbage