Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 20. november 1872

Skaar i Din Juleglæde

[MPs tilskrift øverst:] 1872 [ca. 20.11.18721]

Kjære Morten.

Jeg glemte i mit sidste Brev at udtale mig for Dig om et Punkt – ikke i dine Afhandlinger – men i Universitetets Behandlinger af Studenterne og Julefesten ved at anordne ikke blot den theol. Attestats med dens større Betydning men ogsaa en Kantusse som Patristicum ɔ: en latinsk Version saaledes, at hele Fest- og Ferie-Glæden forstyrres for de unge Studerende og deres Familier, naar disse ikke bor i selve Kjbhvn.

2 At røre ved Attestatsen vilde gribe for dybt ind til at en Forandring lod sig vente; men kunde ikke I seniores blandt de Studerende, som ved Aarskiftet ønske at skrive denne Version og prøves i et Stykke Latin, indgaae med et beskedent motiveret Andragende til Fakultetet (Dekanus) om at faae denne Prøve enten samlet el. skilt i skriftlig og mundtlig Prøve – kun saaledes, 3 at Eders Fritid fra d. 20de Decbr til 15 Januar ikke blev forstyrret. I kunne da enten klare Alt samlet enten før Juul el. efter 15de Januar, eller skrive før 20de December og have den mundtl. Prøve efter 15 Jan.

Jeg veed ikke, om Du tænker paa at komme hjem i Julen men vilde troe det, dersom ikke denne Prøve kom i Veien; og er det saa, at den Lumpenhed skulde 4 hindre Dig i at besøge os og hvile Dig til den sidste Dyst, saa vilde det gjøre os ondt, om vi vidste, at det gjorde Dig Skaar i Din Juleglæde.

Maaske et Par ældre Studenters Henvendelse i mundtlig Samtale med Dekanus kunde klare Sagen – i al Fald berede den og skaffe en foreløbig Underretning.

Vi vilde være glade ved at see Eder begge samlede men meget kjede af at tænke paa den eenlige Fugl i Kjøbenhavn.

 
[1] må være skrevet umiddelbart efter brevet 18.11.1872 (om afhandlingerne), og før brevet 2.12.1872 hvoraf det fremgår at MP ikke kan komme til Randers i julen. Eksamen i Patristicum var berammet til 23.1.1873. tilbage