Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 12. november 1872

Henrik og Hans Peter til skolebal

Tirsdag den 12te [12.11.18721]

Kjære Sønner!2

Det var til megen Fornøielse for os at modtage Eders Telegram i Aftes, thi vi vare netop samlede efter Gaasegilde, der var blevet opsat for at faae Fader med, der i Søndags var til Sølvbryllupsfest hos Bræstrup3. Vi havde stor Lyst til at sende Eder et Telegram med Velbekomme fra Gamle og Unge, Schwen4 og Md√ Wodschou5, men vi indsaae, det kunde ikke naae Eder og maatte derfor lade det fare. Nu vil jeg imidlertid haabe, at Gaasen har bekommet Eder vel, saa I have kunnet tage fat paa Fidtet. – Paa vort Bord thronede 2 fede Gjæs, som sædvanligt, en Gave fra Christensen og selv thronede jeg ogsaa ved den modsatte Ende√ for første Gang efter lange Tider.

Ja – hvor mon Erik6 har færdedes paa samme Tid; Fader mener under Linien. Vi maa vel sagtens vente en Stund endnu paa at høre fra ham, men jeg haaber paa, 2 der bliver telegraferet naar de ere naaede til Rio. Nu skal vi igjen have Brev afsted, for ikke at forsømme nogen Leilighed til at sende ham Efterretninger, da det jo slet ikke er at stole paa, at han faaer dem Alle. Hvad I vil have med maa være her paa Søndag.

Paa Fredag skal der være Skolebal, der lader til at skulle blive storartet. Klubballerne har ikke villet gaae, saa nu vil Alle med. Kampmann7 møder som Pater familia med Kone, Søster og Svigerinde, og som Værge for Henrik og Hans Peter med Damerne Hanne Boesen8 og Elisabeth Bræstrup9. Det er anderledes end ifjor, thi da troer jeg, Henrik var der ganske alene. Drengene er skikkelig flittige, saa Fader kan nok finde sig i det. Hans Peter lærer at dandse.

Af Henriks Brev kan I nok see, at det gaaer svært rundt i hans Hoved med Ingenieurvæsenet; men det var ham en lidet trøstelig Redelighed, Knuds Brev indeholdt; han passer sine Ting godt og saa vil det andet jo nok klare sig. I kan tro, han og Magrethe have faaet en ordentlig Donners-Prædiken10 for den 3 Værdighed, de have tillagt Morten11, og det havde de ogsaa ærligt fortjent; forresten forekommer det mig, at det ikke er saa meget længe siden, jeg har stoppet Hr. Knud i noget lignende.

Hermed følger nogle Lapper til Morten, der kom frem ved at søge efter Lapper til Knuds Unævnelige, men til den Sidste har jeg ingen anden Trøst end den, at han sikkert selv har dem.

Inden jeg slutter maa jeg bede om Undskyldning for den forfærdelige Plamace; det er jo en besværlig Stilling12 at skrive i, saa jeg er kun daarligt Herre over mig selv. – De kjærligste Hilsner sendes Eder ligesom jeg beder hilse hos Djørups og Bülows.

Eders trofaste
Moder.

[Blækklat med udtværing på denne side]

 
[1] jf. Bredstrups sølvbryllup. tilbage
[2] Sønner: Morten og Knud. tilbage
[3] Bræstrup: Andreas Bredstrup, prokurator i Randers, gift 10.11.1847 med Marie Elisabeth Diechmann. tilbage
[4] Schwen: Peter Rudolph Theodor Heinrich Schwenn (1846-1902), fra 2.11.1871 fuldmægtig hos prokurator Emil Jacoby i Randers, fra 13.11.1874 sagfører i Århus. tilbage
[5] Md. Wodschou: Ivare Sophie Caroline Wodschou f. Saabye, enke efter fabrikbestyrer på Bornholms Alunfabrik, Fr. Chr. W. Hun var lem på Randers Hospital og mor til H.S. Voldskov. tilbage
[6] Erik: var fra 1.5.1872 tjenstgørende reservelæge i Søetaten og var på togt til Brasilien som skibslæge. tilbage
[7] Kampmann: Niels K. med sin kone Marie, sin søster Mariane f. 1842, og sin svigerinde Cæsarine f. 1851. tilbage
[8] Hanne Boesen: Johanne Boesen, f. 22.2.1857 i Vodder, datter af sognepræst G.F. Boesen i Harritslev. tilbage
[9] Elisabeth Bræstrup: Andrea Marie Elisabeth Bredstrup, født 5.1.1857 i Randers, datter af prokurator B. i Randers. tilbage
[10] Donners-Prædiken: Donner ell. Donners. Tale donner(s) til en, tale hårdt til en, irettesætte skarpt. Donner-præ(di)ken, kraftig formaningstale (ODS). tilbage
[11] den Værdighed, de have tillagt Morten: må betyde, at de tre mindre søskende Knud, Henrik og Margrethe på en eller anden utilladelig måde har gjort nar af Morten. På det tidspunkt var Morten i gang med eksamensforberedelse, han blev teologisk kandidat i juni 1873. tilbage
[12] besværlig Stilling: må betyde at MO ingen er inde i en periode med megen sengeliggen som hun ellers ikke nævner i brevet. tilbage