Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 2. januar 1874

Henrik gaaer fordringsløst og glad omkring

den 2den Januar 1874 [Fredag 2.1.18741]

Min kjære Morten!

Det er blevet overdraget mig, at bringe Dig Hilsen og Lykønskning2 fra Fader og Sødskende, hvilket jeg saa meget hellere paatager mig som jeg har en Følelse af, at I kjære, store Drenge ere blevne lidt stedmoderligt behandlede i denne Juletid – det vil sige fra vor Side, thi ellers veed jeg nok, at I have haft det godt, og er vis paa, at især Du har haft det godt, om der end har været en Dæmper paa Glæden3. Vi længes meget efter at høre, at det vedblivende gaaer fremad med Marstrand4 og hvorledes alle de kjære Mennesker derude ere kommet over denne trange Tid. – Her have vi haft det rigtig godt, men have ogsaa holdt os kjønt stille, naar undtages at√ Ungdommen har været lidt paa færde, dog langtfra ikke saa meget som sædvanlig. Vi have glædet os meget over Henrik, der gaaer fordringsløst og glad 2 omkring os. Nu er Marie kommet saa vidt, at hun var her paa min Fødselsdag og spiste med os, men hun seer svag ud. Den lille Pige5 er den sødeste lille Bolle, man kan see.

Fader er kommet rigtig godt over sine mange Helligdage og har dog haft meget ved Siden af, der har lagt Beslag paa ham. I Dag har han begravet Lærer Dahl6, der nu endelig har faaet Fred. Hans sidste Dage vare meget haarde og Fader blev flere Gange kaldt derop; da han havde jo i den senere Tid været saa betagen af Politik7, at han intet Andet kunde samle.

Dette sidste gjælder vist ikke saa faa Mennesker for nærværende Tid, deriblandt nok ogsaa begge Poulsenerne; vi have Intet seet til dem, og saa vidt jeg veed, tilbringe de den meste Tid hos Forpagter Holme8.

Men for at komme bort fra Politiken, vil jeg fortælle noget, om de mange Forlovelser, der underholde Randers Folk for Øieblikket, men vil dog holde mig til dem, jeg har Vished om. Magrethe skal i Aften til Bal i Rosenlund9, hvor flere Familier Langballe 3 gjør Fest for de Nyforlovede: Christine Langballe10 og stud. theol. Pontoppidan.

No. 2. Peder Otto Rosenørn11 og Frøken Breckling.

No. 3. Lærer Thorup12 og Lærer Koks Enke.

4, 5, 6, Frøken Krohnmann, Marie Amdissen og Claudiane Tøttrup; disse Sidste veed jeg ikke med hvem, eller om det er sandt.

Nu maa jeg slutte mit urolige Brev; det er næsten ikke mueligt at faae sig samlet til Noget; Du maa derfor tage tiltakke med det, som det er.

Du og Julie maa nu i Forening modtage mine bedste Ønsker til Eders nye Leveaar og bringe vor Hilsen til Sødskende og Venner.

Din hengivne
Moder Marie

Om Henrik reiser hjem Tirsdag eller Torsdag er endnu uvist.

 
[1] jf. lærer Dahls død. tilbage
[2] Lykønskning: Mortens fødselsdag 3.1. tilbage
[3] Dæmper paa Glæden: muligvis fordi Troels Marstrand har været syg. tilbage
[4] Marstrand: antagelig bager og brygger Troels Marstrand, der boede på landstedet Fredsholm ved Kongevejen nær Helsingør (ved nuværende Haderslevvej). Inger var veninde med Marstrands døtre og på Fredsholm traf Morten første gang Troels Marstrands broderdatter Julie, med hvem han blev forlovet i september 1873. Julie og hendes søskende flyttede til Fredsholm efter deres far, maleren Vilhelm Marstrands død 25.3.1873. tilbage
[5] Den lille Pige: Marie Kampmanns første barn, Marie Elisabeth, født 7.12.1873. tilbage
[6] Lærer Dahl: Georg Frederik Dahl, lærer ved Friskolen, 31 år, ugift, død 30.12.1873 i Randers, begr. i Daugaard ved Horsens. tilbage
[7] betagen af Politik: betagen = optaget, opslugt. Der havde været folketingsvalg 14.11.1873. tilbage
[8] Forpagter Holme: Andreas Gottlieb Gerhard Holme, forpagter paa Schildenseje syd for Randers. Han blev gift med Anna Katharine Marie Poulsen 28.12.1877. Deres søn Svend Holme blev i 1911 gift med Mortens datter Gertrud. tilbage
[9] Rosenlund: en restauration i Randers. tilbage
[10] Christine Langballe: Christine Frederikke Severine Langballe, f. 1851 i Århus, blev gift 31.8.1877 i Århus med Jens Vilhelm Pontoppidan (1851-1912), cand. theol. 1875, en fjern slægtning til Dines Pontoppidan. tilbage
[11] Peder Otto Rosenørn: løjtnant Peter Otto Rosenørn, forpagter på Nørre Vosborg, søn af amtmand R. i Randers, blev gift 3.6.1874 i Odder med frk. Marie Frederikke Katrine Breckling, datter af proprietær B. tilbage
[12] Lærer Thorup: enkemand, translatør, lærer ved Borgerskolen Lauritz Peter Thorup, 49 år, blev gift 16.1.1874 i Randers med Maren Nielsine Elseline Bursche, 33 år, enke efter lærer Jacob Rabeck Koch. tilbage