Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 2. januar 1885

Hos Henrik er de urolige for lille Karen

den 2 Januar 85 [Fredag 2.1.18851]

Kjære Margrete!

Lisbeth havde rigtignok betinget sig at skrive Søndagsbrev denne Gang, men da jeg kan indsee, at hun ikke naaer det, vil jeg benytte min rolige Aftenstund til at skrive til Eder. Lisbeth er nemlig hos Djørups i Aften og bliver i Morgen med samt Hans Peter sendt som Deputation til Hjørlunde for at overbringe Husets Lykønskning2 og med det samme see lidt til Mathilde3, der formodentlig gaaer temmelig utrøstelig derude efter al den misere, hun har forvoldt. Det var jo ganske vist en temmelig vild Idee fra hendes Side, men der kom jo ogsaa saa mange uheldige og uforudseelige Sammenstød til, at det lader sig ikke gjøre, at søge efter Skylden nogetsteds. Vi kunde jo ikke fortie, hvad Frøken Krog havde fortalt om Dampskibet, men vi kunde have skrevet til Eder for at forhindre, at Vognen kom afsted. Men deels fik vi først det Hele at vide, ligesom Djørups kom her for at spise Kl 5, saa det var næsten umueligt at faae skrevet og faae Brev afsted; og deels var jeg bange 2 for at forvrøvle det endnu mere. Maaskee vilde det kunde ordnes saaledes, at Mathilde kunde blive et Par Dage længere borte og saa var jo Alt godt. Nu har det viist sig, at dette lod sig ikke gjøre (jeg hørte nok, at deres Kokkepige skulde paa Reise) og maaskee har Mathildes slemme Hoste ogsaa mindet hende om, at holde sig i Ro; i det mindste har vi ikke seet noget til hende her, hvilket jeg dog havde troet. Men kjedeligt for alle Parter har det været og nu maa vi see, at sætte et stort Punktum for den Sag.

Fra Hans Peter og Louise har jeg mange Hilsner; de tænke med stor Glæde paa deres Besøg og nu kan Louise snakke med, naar Lisbeth udbreder sig om Magleby. Ja – Vorherre har givet Eder Naade til at gjøre Eder mange Venner ved det, han har betroet Eder. Ogsaa Søster Emilie4 har bragt Hilsen til Slægten og givet Eder godt Lov. – Det er velsignet naar man har en lille Fornemmelse af, at de kjære Guds Engle dog ikke gaaer vor Dør forbi, men hjælper til at gjøre det godt. Jeg har i denne Juletid haft en særegen Glæde ved at gaae og nynne for sig selv

Guds Engle endnu, saavelsom før5
gjør Alt, hvad han vil beslutte,
og lukke man kan slet ingen Dør
at de jo derind kan smutte.

Fra min kjære Holger havde jeg meget kjærligt Brev til min Fødselsdag og da ogsaa fra alle 3 de andre Fraværende. Valdemar synes at befinde sig meget vel paa Samsø. Hos Henriks er de lidt urolige for deres lille Karen, der ikke kan komme sig efter Mæslingerne.

Erik, Inger, Lisbeth og jeg have holdt trofast sammen i denne Juletid og have haft det meget hyggeligt. Du kan ikke tro, hvor Erik er elskværdig i sit Forhold til os og hvor han er nøisom og glad imellem os. Vor Eftermiddagskaffe med Brunkager har ikke været mindre hyggelig end hos Eder. Idag er Inger atter i Skuren og nu begynder Rummelen forfra. Hun naaede dog i Gaar, Nytaarsdag, at aflægge et Besøg i Helsingør, hvor hun var meget velkommen.

Lørdag

Hilsen fra Hans Peter og Lisbeth, der drog af med godt Mod; og Hilsen fra Inger og mig selv, med mange gode Ønsker for det nye Aar.

Jeg har ikke faaet takket for Brevene til min Fødselsdag; hils endelig Hanne og Margrete og sig Tak.

Hermed følger nogle Smaasedler til Emil; Sparekassebogen har jeg under Forvaring til nærmere Ordre.

Frøken Krog fortalte, at Du havde syet 4 saadan en kjøn Pude til Din Mand. Mon det Mønster ikke er passende for mig til Søndags-Arbeide? og kan jeg i saa Fald laane det?

Atter Hilsen

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Mortens og Julies fødselsdage. tilbage
[2] Lykønskning: Morten havde fødselsdag 3.1. og Julie 5.1. tilbage
[3] Mathilde: var i huset hos Morten og Julie i Jørlunde. Mathilde havde åbenbart fået den ide – uden tilladelse – at tage til Magleby på en forlænget juleferie, se brev fra Mathilde til Margrethe 10.1.1885. tilbage
[4] Søster Emilie: muligvis Emilie Poulsen, født 1858, yngre søster til Karl og Alfred Povlsen. tilbage
[5] Guds Engle...: identisk med vers 12 af Grundtvigs sang Flugten til Ægypten, bortset fra at MO i 3. linie skriver 'lukke' hvor Grundtvig har 'laase'. Sangen er nr. 63 i Sang-Værk til den danske Kirke-Skole, 1870. tilbage