Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 9. april 1881

nu kommer Paaske, Erik og Flytning

den 9de April *1881 [Lørdag 9.4.1881]

Min kjære Margrete!

Dette bliver et Jagebrev, thi jeg har kun en halv Time til det; men jeg vil ikke, Du skal være uvidende om, at vi, efter en trang Ventetid, har haft godt Brev fra Erik. Du faaer det om et Par Dage. – Det er svært at vente Brev forgjæves om man end raisonnerer nok saa meget for sig selv, saa jeg har ikke været glad; men nu er jeg blevet let om Hjertet, og maa nu for Alvor have Gang i Tingene, thi nu kommer Paaske1, Erik og Flytning Slag i Slag. Og dog maa jeg altid passe paa mig selv, at jeg farer varligt, thi ellers kjører jeg i Grøften. Inger er meget optaget af sin Underviisning, da hun jo gjerne vil have al Fortjeneste med, og nu kommer hertil forskjellige Afskedsgilder i det Smaa; i Aften er hun og Lisbeth hos Mickaeline 2 Beutlich2. Det vil saaledes vist tage lidt Tid inden hun kan sende Dig sin Taksigelse med den tomme Kasse og Noderne. Da deslige Kager kom Torsdag Formiddag, netop som her var et musikalsk Andendagsgilde3, saa der blev strax gjort Stads med dem; og de søde smaa Anemoner staaer saa fornøieligt og hilse fra Magleby.

Jeg har da ogsaa godt Bud at bringe fra Hedvig; det synes virkeligt som hun gaaer godt frem; hun hækler og syer lidt, men endnu kommer Ingen til hende – dog – det er sandt, Pastor Slamberg4 har dog været der.

Da I vel neppe see noget til Høiskolebladet sender jeg hermed Afskrift af et kjønt Digt5 af Morten, som du maa sende mig tilbage igjen tilligemed Eriks Brev.

Gud give nu Eder og os en velsignet Paaskefest. Her bliver det vel nok lidt fattigt for os, og jeg faaer slet ikke Lov til at komme i Guds Huus, men herhjemme kan jeg dog ogsaa have mangen god Høitidstund. Paa Maries Fødselsdag haaber jeg at naae derned for første Gang i Vinter.

Jeg venter Valdemar hertil. Holger skal op den 3die Mai og bagefter faaer I vist et lille Besøg af ham; han har nu bestemt at tage 2den Deel af Maskinistexamen i August. Nu maa jeg slutte. De kjærligste Hilsner fra Eders

trofaste
Moder

 
[1] Paaske: påskedag var 17.4.1881. Flyttedag var fastsat til 3. tirsdag i april (og oktober), men hvis denne faldt i påskeugen eller efter 2. påskedag, opsattes den til første torsdag efter påske. I 1881 var flyttedagen således torsdag 21.4. tilbage
[2] Mickaeline Beutlich: Michaeline Emilie Elisabeth Beutlich, f. 1843, datter af købmand Emil August B. i Randers. tilbage
[3] Andendagsgilde: efter Ingers fødselsdag 6.4. tilbage
[4] Pastor Slamberg: Hans Christian Slamberg, sognepræst i Støvring-Mellerup. tilbage
[5] Digt: et hyldestdigt betitlet "Slotskirken og Slotspræsten" til C. Hostrup i anledning af hans jubilæum 20.3.1881. Højskolebladet 25.3.1881, spalte 177-179. Digtet lod Morten Pontoppidan genoptrykke i Hostrup i Frederiksborg. tilbage