Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 4. marts 1881

I Randers kunde jeg ikke holde ud at blive

den 4 Marts *1881 [Fredag 4.3.18811]

Kjære Margrete!

Forhaabentlig er en lille, bitte Pakke med Brev, som jeg har afsendt til Hanne, naaet rigtigt til Eder, thi ellers er Du vist paany blevet urolig for Brev. Jeg tvivlede ikke om, at saadan en lille uskyldig Pakke√ kunde komme frem, men efter at have erfaret, at en Pakke, jeg havde sendt til Knud, var 3 Uger underveis, er man blevet meget usikker overfor al Transport over Bælterne. Jeg har imidlertid faaet Mod til i Dag at lade Holger fare af og prøve den æventyrlige Tour med Iisbaade og da han er godt udrustet med Klæder, Penge og Mod, haaber jeg, han skal klare sig igjennem i dette haarde Vinterveir. Det kunde jo ikke nytte at vente paa Iisfartens Ophør, der vist bliver dobbelt streng, naar Tøbrud og Storme begynde; og maa han være lige saa heldig som Pastor Scharlings Pleiesøn, saa kan han være i Kjøbenhavn Imorgen Eftermiddag. 2 Jeg har dog vist skrevet, at Tante Mathilde2 har været saa kjærlig, at tilbyde ham Ophold hos sig indtil jeg kommer derind. Inden den Tid skulde han jo have sin Maskinistexamen frahaanden og saa bliver Spørgsmaalet, hvad han saa skal tage fat paa. Det vil ikke blive let at faae ham beskjæftiget i Kjøbenhavn under Sommertiden; nu faae vi see hvad Erik raader til. – I det Hele maa jeg tilstaa, jeg er uklar over Alt mueligt, hvad der vedrører Fremtiden, og føler ret de forandrede Forhold og det store Savn, saasnart jeg skal til at gjøre et Skridt fremad. Men jeg er dog fuldt klar over, at her i Randers kunde jeg meget daarligt holde ud at blive. Naar jeg først har Erik her, saa vil det nok hjelpe, og jeg kan i Virkeligheden heller ikke gjøre nogen Bestemmelse forinden; saaledes da heller ikke med Hensyn til at komme til Magleby. Efter hvad Du skriver om Dine forventede Feriegjæster, vil det jo være bedst om Erik og hvem der følger med ham, kunde komme først i Juli, hvilket vist ogsaa kan passe ham. Det er mit Haab, at kunne følge med ham. – Jeg glæder mig inderligt 3 til at samles med mine mange kjære Fraværende, men jeg er unægtelig lidt fortumlet ved at gaae saamegen Uro imøde, efter denne indelukkede, stille Vinter. – Vi har i den sidste Tid 2 Gange haft nogle Smaapigeniks3, hvilket har været store Begivenheder. Sidste Gang var Marie Poulsen med og tog med det samme Afsked, thi hun reiste for et Par Dage siden med sin lille Kirsten. Det bliver et stort Savn for Fru Jacobsen, der trænger saameget til Noget, der kan holde hende oppe; hun er faldet meget sammen siden hun ikke længere kan opoffre sig for Hedvig, hvorimod Anne er kommet godt til Kræfter, nu hun ikke mere har den Nød for Øie. Med den kjære Hedvig er det omtrent det Samme. Idag er det jo hendes Fødselsdag; hun har i den Anledning sendt det Bud hjem, at hun vilde tænke paa dem hele Dagen, men de maatte ikke komme derop eller sende hende Noget, thi det kunde hun endnu ikke taale. – Anna la Cour, der siden Juul kun har været et Par Timer oppe hver Dag, har det nu noget bedre; hun er glad og frimodig trods sin Svaghed.

Ja – stakkels Tante Hanne – det maae vi nok sige. Hun kan jo umueligt komme til Slesvig4 fortiden og Jensen vil ikke, at hun 4 tager til Tesdorfs5 eller Graahs6, saa han har opsat sit Bryllup7. Nu skal jeg dog see at faae skrevet til hende; jeg har ikke svaret Jensen paa hans Kort, derfor har jeg heller ikke skrevet til Hanne. Kampmann har skrevet ham til. Derude staaer det vel til; de muntrer sig i denne Tid sammen med de unge Familier og forleden vare de til Kostumebal hos Fuldmægtig Andersens, man skulde Alle møde som Bønder, det var nok meget moersomt. – Nu er jo Ribe ledigt; der ønsker jeg dem hen, men endnu er det uvist om han søger det, thi der skal atter være Amtsraadsforhandlinger om Embedets Deling.

Jeg haaber da, Du overkommer en Kjole til Hanne at hun kan faae den lille Fornøielse; hun kan saamæn godt bruge en dunkel Kjole om Sommeren ogsaa; forresten kommer der nu en forfærdelig Tid med Klæder til hende, thi baade voxer hun og skal forholdsviis have Klæderne længere. Du maa give hende Trøie, thi saa kan man meget lettere forlænge Kjolen. – Lisbeth gjør mig ogsaa nok af det i saa Henseende. Du spørger om hendes Skolegang. Det bliver vel nok saa, at hun, efter Sommerferien, skal til Frøken Zahle8; jeg antager at hun virkelig der kan faae en god Underviisning efter sin Alder og Udvikling. – Næste Gang faaer Du Brev fra Inger, nu er Fingeren god. – Jeg har haft et lille Brev fra Erik, der var fra Puerto Plato paa Domingo; men det var en Maaned gammelt og altsaa skrevet kort efter hans Ankomst; han havde det godt. Det er noget siden, jeg hørte fra Hjørlunde, men da var Alt vel. Nu de kjærligste Hilsner til Din kjære Husbond og lille Hanne fra Inger, Lisbeth og Eders trofaste

Moder.

 
[1] jf. Hedvig Jacobsens fødselsdag. tilbage
[2] Tante Mathilde: Mathilde Bülow boede Harsdorffsvej 7 på Frederiksberg. tilbage
[3] Smaapigeniks: små pikkeniks (picnics). – ODS har: piknik (spøg.: pikkenik), mindre sammenkomst, hvor der (under tvangfri former) spises, drikkes, danses osv.; gilde; spec. sammenskudsgilde. tilbage
[4] Slesvig: i Slesvig by boede tante Hannes søster Christine Sletting Brück (1817-1900), gift med dommer Friderich B., men rejsen dertil umuliggjordes af issituationen. tilbage
[5] Tesdorfs: sandsynligvis godsejer Edvard Tesdorph (1817-89) på Ourupgaard i Idestrup sogn på Falster og hans kone Marie f. Busch. tilbage
[6] Graahs: sandsynligvis sognepræst Gomme Fr. Aug. Graae (1810-86) i Idestrup og hans kone Eline f. Carstensen. tilbage
[7] han har opsat sit Bryllup: tante Hannes svigersøn P.G.C. Jensen blev gift 2. gang 31.3.1881 med Anna Cathrine Eggertsen. tilbage
[8] Frøken Zahle: Natalie Zahles skole for piger som fra 1877 lå på Nørre Vold. tilbage