Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. Februar 1881

Onsdag. [februar 18811]

Kjære Morten!

Havde jeg vidst, at Du havde faaet Din Cantu2 saa smukt indbundet, da havde jeg ikke forlangt den af Dig, men nu vil jeg trøste Dig med, at den er kommet uskadt hertil og at jeg skal passe omhyggeligt paa den indtil Du henter den. Jeg har stor Interesse af at læse den, da det netop er Oldtidens Historie, jeg har faaet Interesse for ved at læse mange spredte Ting, saa jeg tænker nok, jeg skal naae igjennem den med Tiden. Jeg maa og kan ikke mere være "buxeforandrende".

Dit Brev til Erik er kommet afsted i Forening med vore Skrivelser; gid de nu maae træffe ham. Siig til Knud at jeg længes efter at see Frugterne af hans Tøraf3.

Kjærlige Hilsner til Eder Begge fra Eders

hengivne Moder.

 
[1] Datering: Maries videresendelse af breve til Erik og "gid de maa træffe ham" peger på et tidspunkt under Eriks lange hjemrejse januar-april 1881. – "Sig til Knud" tyder på at Knud er i København og Morten i Hjørlunde, mens Marie stadig bor i Randers; tidspunktet er altså senest april 1881, hvor Marie flytter til København. Brevet er sandsynligvis fra februar 1881, men januar og marts kan ikke udelukkes. tilbage
[2] Cantu: Cesare Cantù (1804-95), italiensk historiker. Hans verdenshistorie blev frit omskrevet og udgivet i syv bind på dansk 1871-78 af Edvard Holm og Philip Weilbach. Det første bind – som der her må være tale om – omfattede oldtiden. Det første hefte (112 sider) af første bind er skannet af KB og kan ses her. Marie Oxenbølls interesse for bogen går tilbage til 1872, se brev fra Dines Pontoppidan til Morten P. 18.11.1872. – Henrik Pontoppidans erindring om at bogen "der netop var udkommen i dansk Oversættelse", lå ved siden af moderens seng, må gå tilbage til 1872, se Drengeaar (1933). I et brev 3.1.1933 til Inger Holt gjorde HP den tilføjelse at moderen "ved sin Død havde Cantus store Verdenshistorie liggende opslået ved Siden af sin Seng." – Marie Oxenbøll fortæller selv i et brev til Margrethe Jespersen 4.3.1887 at datteren Lisbeth "læser Verdenshistorie" for hende, hvilket formentlig vil sige efter Cantùs bog. tilbage
[3] Tøraf: irettesættelse, skose, “visker” (ODS). tilbage