Marie Oxenbøll til Knud Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 6. september 1871

her studeres paa Kraft

Onsdag den 6te September [6.9.18711]

Mine kjære Sønner2!

Det bliver næsten for vidtløftigt et Arbeide at holde Correspondancen gaaende med saa mange fraværende Børn, men da vi paa ingen Maade kunne undvære at høre stadigt fra Eder, maae vi jo fra vor Side ogsaa være samvittighedsfulde. Denne Gang har jeg nu det vigtige Hverv fra Henrik3, at bede om at faae Naturlæren4 snarest tilsendt, da han ikke har kunnet opdrive nogen her, hvormed han foreløbig kunde hjælpes, saa Knud maa see at gjøre Udvei for at det kan skee. Det er jo kjedeligt nok, men det var jo godt at undgaae Kjøbet af en ny, da det nok er en meget kostbar Bog. Jeg haaber, I nu ere komne i god Orden og have faaet fat paa Lærdommen uden at fristes af det lokkende Sommerveir; her studeres paa Kraft, Henrik i den ældste Søns Værelse og Hans og Holger studerer i Henriks gamle Værelse, men sove underneden. Her er blevet forunderlig stille og tomt, nu Marie5 og med hende saa godt som Kampmann, ogsaa er borte; men denne Stilhed 2 er jo ingen Skade til for mig og jeg har det ogsaa jevnt godt. Fader er ogsaa jevn rask og bereder sig til at tage til Aarhuus paa Søndag6 efter Bestemmelsen. Vi havde i Gaar Besøg af Bruden7, der var her i Randers for at sige Farvel til gamle Venner; hun var veemodig glad, som man kunde tænke sig; de agte at opholde sig paa Corsica i Vinter.

Jeg har nu faaet fat paa at spille med Mathilde og er rigtig glad ved den gode Grund, der er at gaae videre paa; naar nu blot hendes Helbred og Øine ville tillade, at hun kunde blive ved det. Paa Grund af, at hun ikke har Haandarbeide og Tegning i Skolen er hun fritaget 8 Timer ugentlig og det hjelper godt til at kunne passe Musikken.

Her skal være en stor Kirkeconcert8 paa Søndag; Organisten fra Aarhuus, jeg troer han hedder Jung, og spiller udmærket, kommer hertil tilligemed Fru la Cour, og jeg antager at Brage Sangforening skal assistere dem. Her fra Huset faae vi ingen Glæde deraf, da Magrethe følger med sin Fader til Aarhuus.

Ved at eftersee Dine Skjorter, kjære Knud! er jeg kommet til den sørgelige Opdagelse, at Du egentlig kun har 4 brugelige; men saasnart jeg kan overkomme det, skal Du faae nogle nye. Naar Marie kommer hjem og kan sye Flipper, skal I hver faae 3 6 til, naar I sende mig en Papirsflip med den rette Facon.

Det er vist ikke rigtig efter Maries Hoved, at Aagaard og Magna9 ere i Helsingør, thi hun sværmer just ikke for den Første, men derved er jo Intet at gjøre; Mariane Kampmann10 har ogsaa haft et Slags Uheld, thi Dagen før hun kom til Onklens11 i Frederiksborg, var Datteren bleven forlovet med Apothekeren12 der, saa de ere vel saa optagne deraf, at hun maae finde sig i at blive lidt sat tilside.

Jeg er rigtig glad ved, at Erik vedbliver at spise hos Mesler, thi saa sees I dog dagligt; hils ham mange Gange.

Og saa endnu kun mange kjærlige Hilsner til Eder Begge fra Fader og Eders hengivne

Moder.

 
[1] jf. kirkekoncerten i Randers. tilbage
[2] Mine kjære Sønner: Erik og Knud, begge var medicinstuderende. tilbage
[3] Henrik: var skoleelev. tilbage
[4] Naturlæren: C[arl Valentin] Holten: Læren om Naturens almindelige Love som anvendtes på Latinskolen fra V. Klasse. En 3. udgave kom i 1865. Bogen er på 335 sider. tilbage
[5] Marie: var forlovet med herredsfuldmægtig Niels Kampmann; de blev gift 28.6.1872. tilbage
[6] tage til Aarhuus paa Søndag: efter prædikantlisten i Randers Amts Avis skulle Dines prædike til højmesse kl. 10 søndag 10.9.1871. Derefter må han og Margrethe være rejst til Århus. Muligvis har rejsen haft forbindelse med Sophie Holcks bryllup. tilbage
[7] Bruden: sandsynligvis komtesse Sophie Holck (1850-77), der blev viet til baron Flemming Lerche (1847-72) i Vor Frue kirke i Århus 10.9.1871 ved kongebrev af 6.9.1871. Kirkebogen oplyser ikke, om andre end kirkens egne præster har forrettet vielsen. – Sophie Holcks far, greve Harald H. (1807-77), var overauditør og udskrivningschef i Århus. Tilknytningen til Randers kendes ikke. tilbage
[8] Kirkeconcert: koncerten fandt sted i St. Mortens kirke 10.9.1871 kl. 19½. Carl Jung (1815-83) havde været domorganist i Århus siden 1847, og var medstifter af Musikforeningen der. Han var elev af Weyse. Fru Judithe la Cour (1838-75) var sanglærerinde i Århus og medvirkede regelmæssigt ved Musikforeningens koncerter. Hun var gift med skuespilleren Charles la Cour (1838-1921). tilbage
[9] Aagaard og Magna: kateket i Fredericia, cand. theol. Jacob Aagaard, f. 13.11.1831 i Ribe, søn af bager Knud Aagaard og Caroline Knudsen. Jacob blev gift 5.4.1862 i Helsingør med Magna Johanne Elizabeth Lindhard, f. 19.5.1839, datter af skolelærer i Høbjerg Johannes Lindhard, en bror til Isak Sidenius Pontoppidans kone Sophie f. Lindhard. Magna havde været plejebarn hos Pontoppidans i Helsingør. (Bager Knud Aagaard var bror til fotograf Dines Pontoppidan Aagaard i Kolding, der var gift med Dines Pontoppidans søster Rasmine Frederikke Kirstine P.) tilbage
[10] Mariane Kampmann: Mariane Elise K., født 25.5.1842, søster til Niels Øllgaard K. tilbage
[11] tilbage
[12] tilbage