Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 30. marts 1870

Fader taler af og til om en Foraarsreise

Onsdag [30.3.18701]

Mine kjære Sønner2!

I skal ret have Tak fordi I ere saa trofaste til at skrive og vi maa ret skamme os, at vi ikke ere√ mere nøiagtige; men det gaaer her som overalt, jo flere Kokke, jo daarligere Mad. Det er da ogsaa i Reglen mig, der maa minde i saa Henseende og jeg har været daarlig til at sandse og samle, da mit Hoved tidt har været daarligt, ligesom det i det Hele har gaaet op og ned med mig og Alting derfor maae gaae, som det kan bedst.

Ikke destomindre taler Fader dog af og til om en Foraarsreise3, som han mener, vi Begge kunne have godt af, saa den er dog ikke heelt opgivet; men jeg kan rigtignok ikke sige, jeg har Mod paa den. Men den Tid, den Sorg, eller Glæde skulde det dog være, og det vilde det jo ogsaa i mange Henseender være. Jeg synes nok, kjære Morten, at Du i saa Tilfælde, kunde huse 2 baade Fader og mig, naar Du flyttede den ene Seng ind i det inderste Værelse og selv beholdt det yderste; jeg kan godt ligge paa Sophaen og vilde jo kunde holde lidt Rede paa det Altsammen. Det er slemt, at skulle besvære Djørups4 saa meget, og det er jo meget kostbart at ligge paa Hotel; – men, som sagt – den Tid – den Sorg.

Jeg skal hilse fra Fader, at Du kan gjerne have Ret i, at det vil være overflødigt at hilse paa Moltke5, i al Fald haster det vel ikke.

Nu er da Lorenz Slamberg6 kommet tilbage fra sin interressante Reise, men har nok faaet Nok af Søen og foretrækker for Fremtiden at blive Forstmand, dersom det ikke lykkes Faderen at faae ham paa andre Tanker. Det var jo ikke at vente, at en saa ømmelig behandlet Dreng skulde kunne finde sig i det Liv; det kan vel være haardt nok for dem, der er vante til at blive hundsede. Forresten er Fru Slamberg7 meget svag og det er sørgeligt at see hende; jeg frygter, at hendes Bryst er ulægeligt angrebet.

I have naturligviis læst Brandes’s Nekrolog over Christian Møller8; Albrektsen9 optog den 3 i Randers Avis med Tilføiende, at det maatte være en Glæde for hans Nærmeste at læse den; jeg synes tvertimod, det maatte være en Sorg, thi deraf fremgik jo, at han var en fuldkommen Gudsfornægter, der aldrig havde faaet Øre op hverken for Vorherres eller Menneskers Kjærlighed. Intet Under, at hans Livsvei var mørk og trang. Seer I nogensinde Noget til Wodschou10?

Medens vi herhjemme have levet meget stille, har Marie været meget med i Middagsselskaber, men jeg troer nok, hun har faaet Tilstrækkeligt af den saakaldte Selskabelighed; i Dag er hun hos Weilbachs11, hvor der vel er stort Forlovelsesgilde; jeg er dog glad ved at høre, at Fyren skal være dygtig i Jernbanevæsenets Tjeneste, saa kommer han vel nok ilave i det Hele.

Det var jo fornøieligt med Forlovelsen i Nykjøbing12; det var jo vel ikke uventet og Erik har jo givet ham et godt Skudsmaal; det har i det Hele gaaet muntert med Forlovelser; jeg vilde dog ikke gjerne, det skulde blive en smitsom Syge.

Siden vi tale om Smitsot, saa kan jeg ikke forbigaae, at jeg er ilde ved Kopperne, der brede sig stærkt, men ere just ikke ondartede; 4 der døer dog Enkelte deraf.

Gid vi nu maatte faae det lidt godt Paasken og Confirmationen13 over, og at navnlig jeg maatte slippe for den kjedelige Seng, thi det gjør det saa uhyggeligt for Alle i Huset naar der ingen Huusmoder kan samle det Hele.

Og nu Farvel, I hjertenskjære Sønner! Tak for hvert godt Budskab, men lad os fremfor Alt ogsaa kjende, hvad der ikke er godt. Hils de kjære Djørups.

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Brandes' nekrolog om Møller. tilbage
[2] Mine kjære Sønner: Erik og Morten. tilbage
[3] Foraarsreise: se DPs brev 28.2.1870. tilbage
[4] Djørups: Djørups boede iflg. folketællingen 1.2.1870 i Rosenborggade 3, 3. sal, med deres 8 børn, 3 tjenestepiger og en tjenestedreng. På 1. sal boede de to logerende nevøer, stud. med. Erik Pontoppidan og stud. theol. Morten Pontoppidan. tilbage
[5] Moltke: Erik modtog i 3 år af sin studietid Moltkes Legat, som var stiftet i 1819 af gehejmestatsminister grev J.G. Moltke, Bregentved. Legatet uddeltes i portioner á 40 rdl. til sønner af kongelige embedsmænd. Her drejer det sig om legat til Morten, se Dines Pontoppidans brev 28.2.1870 og følgende breve. tilbage
[6] Lorenz Slamberg: Lorentz Slamberg, født 1855, søn af præsten Hans Christian Slamberg (1816-89) og dennes 1. hustru Vibeke Ragnhilde Krieger, født von Haffner (1815-62). H.C. Slamberg var sognepræst i Støvring nord for Randers. Lorentz Slamberg bosatte sig senere i Amerika. tilbage
[7] Fru Slamberg: Johanne Marie Severine født Rindom (1839-70) blev gift 24.5.1867 med pastor H.C. Slamberg og var hans 2. hustru. Hun døde af tæring 30.4.1870 i Støvring. tilbage
[8] Brandes’ Nekrolog over Christian Møller: Georg Brandes' nekrolog i Dagbladet for 28.3.1870 blev aftrykt i Randers Amts Avis 29.3. Christian Vilhelm Møller, født 1845 i København, voksede op i Randers. Han var bror til Albertine Møller, f. 1842, lærerinde i Randers. Han blev magister i filosofi, og var elev af Hans Brøchner. tilbage
[9] Albrektsen: overlærer ved Friskolen i Randers S.N. Albrectsen, højremand og formand for Arbejderforeningen, der var stiftet for at dæmme op for den socialistiske bevægelse. Avisens indledning til nekrologen lød: "For de Mange her i Byen, Fjernere og Nærmeste, som kjendte og skattede den nys afdøde Christian Møller, vil det være kjært at læse følgende smukke Eftermæle, som G. Brandes giver ham i "Dbl." [Dagbladet]". tilbage
[10] Wodschou: H.S. Vodskov (ved dåben Wodschou) (1846-1910). Litteraturkritiker og religionshistoriker. Christian Møller og H.S. Wodschou blev konfirmeret samme dag, 30.9.1860 i Randers. tilbage
[11] Weilbach: Johannes W. (1816-85), amtsforvalter, Østergade 6. Hans datter Margrethe Louise Sophie Mathilde W., f. 1852, blev gift 28.5.1876 med Lorentz Frederik Pape, senere toldkontrollør i Nyborg. tilbage
[12] Forlovelsen i Nykjøbing: antagelig forlovelsen mellem Charlotte Wilhelmine Elisabeth Pontoppidan og overretssagfører i Nykøbing Falster Peter Gregers Christian Jensen. De blev viet 20.6.1872 i Nykøbing af Dines Pontoppidan. Bruden var datter af Dines' søster Hanne Petrine Pontoppidan og afdøde birkedommer Erik Peter Pontoppidan i Nykøbing F. tilbage
[13] Paasken og Confirmationen: paaskedag var 17.4.1870. Margrethe Pontoppidan blev konfirmeret 18.4.1870 af sin far. tilbage