Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 6. august 1870

det er en kjær Sag, der skal offres for

Løverdag [6.8.18701]

Min kjære Morten!

Skjøndt det jo vel er meget urimeligt at sende Dig Levnetsmidler i denne Varme, da vel Alt er flydende inden det kommer til Dig, saa kan jeg dog ikke nægte mig den Glæde, at sende lidt af, hvad Huset formaaer. Vore Tanker ere altid hos vore kjære fraværende Sønner og vore bedste Ønsker følge dem. Vi længes meget efter at erfare, hvorledes Erik2 nu bliver stillet; om han faaer Lov til at være lidt hos os, eller han strax skal være rede. Vorherre gjøre dog en god Udgang af den onde Tid, der nu er forhaanden! Det er rigtignok godt, at det er en kjær Sag, der skal offres for, ellers maatte det være meget svært at tage over sig. Det bliver vel meer og meer utvivlsomt at Danmark maa med, med mindre Frankrig kunde gjøre det af med Preusserne3 i en Haandevending. I have vel seet af Aviserne hvilken Hædersstilling, Ploug4 under Bismark, dersom Pladsen ikke i Forveien havde været 2 besat: nemlig Løgnens Fyrste!

Her have vi det godt forsaavidt vi Alle ere raske og glade ved hinanden; men forresten troer jeg Ferien gaaer i det Hele stille af, da Ingen ere oplagte til Commers. Marie og Inger have muntret sig en Deel med Ungdommen hos Kampmanns5, men ellers have de ikke været omkring. Poulsenerne6 og Rudolph Olsen7 og Jespersen8 ere for Øieblikket paa Reise, jeg troer hos Budts.

Hils Onkel Djørup, at Ane Marie9 er i Viborg og Vil.10 har det særdeles godt i dette deilige Sommerveir og er aldrig under Tag uden om Natten. De holde deres Maaltider ovre i Holgershuus, der har faaet sit Telttag op, og have igjen været en Tour med Oline11 i Hornbek, hvilket de sætte over alt Andet af hvad vi formaae at byde.

Jeg har liggende 2 gode Skjorter af Dine og 2 gamle af Eriks, som jeg ikke kan anbringe ved denne Forsending, men skal sende ved første Leilighed. Lad mig see Du holder godt sammen paa de tomme Krukker, thi ellers har jeg Intet at sende i; dersom Du med første Dampskib kan sende dem tilbage indsvøbt i smudsige Skjorter, saa kunne de sidstnævnte komme med i 3 en forestaaende Vadsk. Strømper og Lommetørklæder kan det ikke nytte at sende, da Du vist ikke kan undvære dem saalænge.

Nu Farvel, I kjære Sønner! vi længes efter Eder og efter Brev fra Eder.

De kjærligste Hilsner sendes ved

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Plougs artikel. tilbage
[2] Erik: Erik var stud. med., han blev kandidat vinter 1872. tilbage
[3] Preusserne: Frankrig erklærede Preussen krig 19.7.1870. Der rejste sig hurtigt i Danmark en stemning for at deltage i krigen på fransk side. Regeringen besluttede efter nogen tøven at udsende en neutralitetserklæring. tilbage
[4] Ploug: Carl Ploug sluttede en artikel i Fædrelandet 3.8.1870 med følgende ord om Bismarck: "Han er bleven udnævnt til Greve for sine Bedrifter; dersom Pladsen ikke var besat, burde han udnævnes til Løgnens Fyrste". tilbage
[5] Kampmanns: etatsråd, herredsfoged Hack Kampmann, hvis søn, herredsfuldmægtig, cand. jur. Niels Øllgaard K. blev gift med Marie Pontoppidan 28.6.1872. tilbage
[6] Poulsenerne: brødrene Karl Povlsen, f. 13.1.1851, der var stud. theol., og Alfred Povlsen, f. 10.11.1852. tilbage
[7] Rudolph Olsen: Rudolf Bay Olsen, f. 23.4.1850, stud. theol. tilbage
[8] Jespersen: antagelig Jesper Carl Lorentz Jespersen, f. 1.8.1848, student Randers 1867, stud. theol. Han var fætter til Emil Jespersen, der i 1879 blev gift med Margrethe Pontoppidan. tilbage
[9] Ane Marie: Ane Marie Djørup, født 8.8.1859. tilbage
[10] Vil.: Vilhelm Djørup, født 23.9.1863. tilbage
[11] Oline: antagelig Oline Frandsen, opført som 25-årig tjenestepige i Randers præstegård i folketællingen 1.2.1870. tilbage