Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1. juni 1871

jeg taaler ikke nogen Ængstelse eller Uro

Torsdag *1871 [1.6.18711]

Mit kjære Barn!

Heri indeslutter jeg de 5rd, jeg har lovet Dig, men det kan jo være, Du ikke just behøver dem, thi Fader troer, at Onkel Isak2 har ordnet Din Hjemreise med Dampskibet, saa Du kun har Touren fra Aarhuus og hertil at betale. I ethvert Fald skal Du ikke tage Billet før Du kommer ombord og bliver der affordret Dig Billet skal Du bede forespurgt hos Kaptainen om den ikke er berigtiget. Men stoel ikke saa sikkert herpaa, at Du blotter Dig saaledes for Penge, at Du ikke kan betale, thi saa kunde der let komme en Streg i Regningen. Gid I nu maae faae godt Veir og en heldig Reise i enhver Henseende.

Fader har været sengeliggende et Par Dage af Forkjølelse, men skal atter op imorgen; jeg 2 har været ret flink og kan gaae Haven 3 Gange rundt i eet Hold3. Jeg har hver Dag villet skrive til Tante Augusta4, men jeg kan ikke komme til det. Du kan foreløbigt sige hende at det er en Hjertesorg for Holger og Valdemar ikke at see Vilhelm5, hvilket de hele Aaret har haabet paa, men jeg er blevet bestyrket i, at det gaaer ikke an, at han kommer herover, da jeg jo slet ikke kan tage mig det Mindste af dem og ikke taaler nogen Ængstelse eller Uro. Og nu, hvad vor Mathilde6 angaaer, da er der altfor megen Skramleri7 og Vrøvl med hende til at jeg tør lade hende reise; hun skulde bruge denne Sommer til rigtig at løbe ude og bade, at hun dog engang igjen kan komme til at arbeide8; hendes Øine have igjen været noget daarlige. – Men – Tante skal nok selv faae Brev.

Hils tusinde Gange de Kjære omkring Dig; jeg skjønner inderligt paa deres Venlighed og Godhed mod Dig.

Ønsk Augusta tillykke i det nye Aar9 paa mine Vegne.

Din trofaste
Moder

 
[1] jf. Augusta Bülows fødselsdag. – Brevet må være til Margrethe, da den senere påskrift "1871" er foretaget med samme håndskrift – efter al sandsynlighed Margrethes egen – som de øvrige breve til Margrethe. Margrethe var blevet konfirmeret året før, 18.4.1870. Brevet er åbenbart skrevet på et tidspunkt, hvor sommerens aktiviteter planlægges. tilbage
[2] Onkel Isak: købmand Isaak Sidenius Pontoppidan i Helsingør. tilbage
[3] i eet Hold: i én omgang (uden pause). Se ODS, I.Hold, 11.4. tilbage
[4] Tante Augusta: Maries søster, Augusta Djørup. tilbage
[5] Vilhelm: Vilhelm Djørup, f. 23.9.1863 i København, Holger og Valdemars jævnaldrende fætter. tilbage
[6] Mathilde: var 12½ år gl. tilbage
[7] Skramleri: jf. Skrammel i betydningen bulder, spektakel. tilbage
[8] arbeide: formentlig udføre syarbejde – dengang et vigtigt skolefag for piger. tilbage
[9] Ønsk Augusta tillykke i det nye Aar: Der er næppe tale om Tante Augusta (født 7.2.1833), da ordet Tante mangler. Sandsynligvis drejer det sig om Margrethes jævnaldrende kusine Augusta Bülow, f. 3.6.1853, der boede hos sin mor, Maries søster Mathilde Bülow, som blev enke i 1867 og flyttede til København. tilbage