Marie Oxenbøll til Erik Jansen Pontoppidan og Knud Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 25. april 1872

Foredrag af Fr. Barfoed og Nørregård

Torsdag [25.4.18721]

Mine kjære Sønner2!

Inden Ugen gaaer tilende maa jeg dog have sendt Eder en Tak for Søndagsbrevet, der glædede os, som altid; Vorherre har rigtignok hidtil været os saare god, saa vi kun have faaet gode Budskaber fra vore kjære Fraværende; Han give os, ogsaa at kunne tage ret mod det, der ikke behager, thi saadanne Dage ville jo ogsaa komme. I den Hobeske Familie er der stor Sorg, idet den eneste Svigersøn, Pastor Vadum3 i Hyllested er død, efter kun een Dags Sygeleie; han bliver begravet i Dag og vor Hobe er derude og bliver der en lille√ Stund, saa hun savnes jo ikke saa lidt her, men jeg er heldigvis ret flink for Øieblikket. Stakkels Barfod gaaer ogsaa i Uro for sin Kone4, der nok er meget svag, saa vi have ret haft bekymrede Mennesker om os, medens det dog, Gud være lovet! staaer vel til med os selv. Fader kvæles saa smaat af Skole-Examiner og hører hver Aften Foredrag af Barfod5 paa henimod 2 Timer, hvilket rigtignok er for meget af det Gode; men Folk holde 2 ufortrødent ved, og blev tilmed begeistrede af Nørgaard6, der var her i Søndags. Naar man som jeg, sidder bundet i Hjemmet, uden at kunne dele den Oplivelse, der udgaar fra al det Foredragsvæsen, fristes man unægteligt til at see derpaa med lidt skjæve Øine, og navnlig har jeg beskjæftiget mig Noget med at tænke over Nørgaards Foredrag, som jeg jo rigtignok kun kjender efter forskjellige Referater, Fader var for træt til at gaae der, men som jeg kun kan godkjende i Lighed med en smuk og velgjørende Musik, der ogsaa paa samme Maade kan gjenlyde for Sjælen, men dog mangler Ordet, der skal befæste Indtrykket. Men vi Mennesker gaae jo let til Yderligheder; enten ere vi for kolde eller for varme, for tørre eller for poetiske.

Det kan blive moersomt, at høre Eriks Mening om det Fremmede, han nu saa længe har færdedes iblandt; jeg har altid saa lidt Tro til Avis-Referater, saa det vil ret more at kjende hans Opfattelse; nu er han vel saa godt hjemme i Sproget, at han kan indlade sig med Folk.

Jeg har ret fornøiet mig over, at I synge sammen til Glæde for Eder selv og Andre; bliv endelig ved i det Gode, som I ere begyndte.

3 Jeg har ret været en daarlig En, til at sende Eder Sul til Brødet, men jeg har været daarligt skikket til at sørge for Nogetsomhelst og Fader kan ikke godt finde sig i, at der gaaer saa Meget til i Huset, saa jeg maa tidt slaae en Streg over det, jeg havde Lyst til; men gjemt er ikke glemt.

I have jo nok seet og hørt om den store Ildebrand7, den allarmerede os dog ikke meget, da det var stille i Veiret og det hele Qvarteer jo trængte til Udluftning.

Nu kun de kjærligste Hilsner fra Fader og Sødskende ved

Eders trofaste
Moder

Jeg lader følge en af Knuds Flipper der var mellem Eriks Tøi; mon I ikke skulde have faaet af Henriks Flipper over til Eder.

 
[1] jf. Vadums død, Barfods og Nørregaards foredrag og ildebranden. tilbage
[2] Mine kjære Sønner: Morten og Knud. tilbage
[3] Pastor Vadum: Claus Vadum (1830-19.4.1872), sognepræst i Hyllested-Rosmus på Djursland fra 1.5.1870. Gift 1858 med Anna Elisabeth Hobe, f. 5.8.1829, datter af sognepræst Frederik Hobe i Harring i Thy. tilbage
[4] Barfod gaaer ogsaa i Uro for sin Kone: Frederik Barfods kone Emilie f. Birkedal levede til 1897. tilbage
[5] Foredrag af Barfod: forfatteren Frederik Barfod (1811-96) holdt aftenforedrag om Nordens historie 1523-33 den 18.4. og 26.4.1872 i friskolens gymnastiksal for et par hundrede tilhørere. Foreningen Dansk Samfund holdt aftenmøde samme sted 23.4.1872, hvor Barfod holdt foredrag om Karl XIIs historie. Dansk Samfund blev stiftet af Barfod selv i 1839 og havde mange lokale aflæggere. tilbage
[6] Nørgaard: højskoleforstander Jens Nørregaard (1838-1913) fra Testrup højskole holdt foredrag i Arbejderforeningen: søndag eftermiddag 21.4.1872 "for en talrig Forsamling fra By og Land". Nørregård understregede i sin tale bl. a., at kærlighed til minderne og kristen tro må stå sammen, når et folk vil håbe på en fremtid. Etatsråd Kampmann takkede på foreningens vegne. tilbage
[7] Ildebrand: mellem kl. 20 og 21 mandag aften 22.4.1872 udbrød der en heftig ildebrand i købmand Niels Bay juniors brændevinsbrænderi på Torvegade. Forbygning, brænderi, stalde, bagbygning brændte ned. Torvegade i Randers løber parallelt med Brødregade, hvor præstegården lå. – Niels Bay jr. (f. 1851) var en fætter til HPs ven Frederik Jacobsen. tilbage