Johs. P. Olsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Valdemars Allé 44. 4. december 1934

Frækhed og Smartness

Valdemars Allé 44
4. Dec 1934.
Søborg 1112.

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg haaber, at De befinder Dem godt og er kommet over den Øjensygdom, som jeg har hørt Tale om, har plaget Dem en Del det sidste halve Aars Tid. Jeg længes snart efter en Passiar som før, og da jeg har faaet Lov at meddele, naar jeg vil komme, vilde jeg spørge, om det kunde passe Dem en Søndag f.Eks, enten paa Søndag eller næste Søndag. Jeg vilde nemlig bl.a. gerne tale med Dem om en Sag, som jeg er kommet ud for, og som har overrasket mig meget. 2 Det drejer sig om Poul Andersen1, ansat hos Levin og Munksgaard, han har lagt en Frækhed og en Smartness for Dagen, som jeg ikke troede mulig. I 1925 begyndte jeg som bekendt Samlingen af Deres Artikler, Udkast o.s.v. Denne Bibliografi var færdig 1926. Da De saa med Uvilje paa Udgivelsen af disse gamle Ting, udgav jeg intet; men jeg gav Dem Udkastet. Senere har jeg stadig suppleret og gjort det fuldstændigt. De fik engang, vistnok 1929 Brev2 fra Poul Andersen, men De henviste3 ham til mig. Og da De til min Glæde engang hos Dem gav "Velsignelsen" til Udgivelsen, var Sagen i Orden, da han sagde, at han ved 3 Tilknytning til Forlag kunde faa Bogen udgivet. Vi aftalte da at udgive Bogen i Fællesskab og vi arbejdede sammen i bedste Forstaaelse. Da Bogen vilde blive noget lille, ønskede han gerne ogsaa en Biografi med. I Sommer var vort Arbejde færdig; jeg fortalte i Marts Maaned 1934, at jeg snarest kunde vise det fuldstændige Arbejde. Saa har jeg intet hørt fra ham før Begyndelsen af November Maaned. Ved nogle tilsendte Korrekturark forstod jeg, at jeg var sat ud af Spil, at jeg var intet, ikke engang opført som Medudgiver af Bibliografien. I den Tid har han "arbejdet". Jeg ved ikke, hvorledes han har fremstillet Sagen 4 for Dem eller hvordan han har skaffet sig Adgang til Dem. Da han havde erhvervet biografisk Stof, Billedmateriale osv. var min Hjælp og Fremvisen af Tingen hos Dem unødvendig, og da han havde bag sig min store Andel i Artiklerne og Arbejdet med Revisionen o.s.v., skred han til egenhændig Udgivelse af det hele; jeg nævnes vist i et Forord. Bogen udkommer vist om en lille Uges Tid. Jeg har vist et Menneske for megen Tillid, og Forretningsmanden har uden Samvittighed nappet Tjansen. Jeg overvejer nu, hvad jeg skal gøre. – Jeg har blot ganske kort villet fremstille Sagen; men jeg ønsker ikke, at den skal bringe Uro i Deres Arbejde og Liv; hvis jeg derimod en Dag maa faa en hygelig Passiar som tidligere, vil jeg være glad.

Deres hengivne
Johs. P. Olsen

 
[1] Poul Andersen: Poul Carit Andersen, se leksikon-artikel. tilbage
[2] Brev: fra PCA til HP 30.12.1930. tilbage
[3] henviste: brev 4.1.1931. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage