Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonérgaardsvej 3,1. 6. oktober 1911

faa har Godhed for mig

Harald Nielsen
Falkonérgaardsvej 3, I.
Telf. Nora 1470

København V., d. 6-10-1911

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg ringede forleden for at prøve at faa Dem til at underskrive paa Adressen imod Spiret1, men rimeligvis har De faaet Opfordringen forlængst fra anden Side og har taget Deres Stilling.

Da jeg igen ringede var Telefonen afbrudt – et Tegn paa, at Afrejsen nærmede sig. Jeg vilde gerne have sagt Farvel til Dem og Deres Frue, siden De for længere Tid forlader Landet og jeg 2 vil ogsaa prøve paa, at naa det, men er dog ikke vis paa, at Tiden strækker til. Jeg skal selv til Kristiania d. 21 ds og holde Foredrag og det i Forbindelse med andet Arbejde tager min Tid.

Jeg ønsker Dem derfor for alle Tilfældes Skyld en lykkelig Rejse: Opmuntring, Fornyelse og Helbred. Vi ses saa sjældent og Forskellen i Livserfaring og Betragtningsmaade er vel trods alt saa stor, at De næppe tror mig, naar jeg siger Dem, at jeg vil savne Dem, at 3 det var lidt af et Stød for mig at høre, at De ikke skulde være her i Vinter, men det er alligevel saaledes. Jeg ser efterhaanden saa faa, møder saa faa, der har Interesse og Godhed for mig, at det selv om jeg kun sjældent benyttede mig deraf var mig en stor Glæde at vide Dem indenfor Rækkehold. Men nu haaber jeg at Opholdet ude vil skænke Dem alt, hvad De ønsker, saa faar vi Dem 4 atter tilbage udhvilet efter Deres Sygdom.

Min Kone beder mig sende Hilsener og bedste Ønsker til Dem og Deres Hustru og det samme gør altsaa

Deres hengivne
Harald Nielsen.

 
[1] Spir-Adressen: Flere adresser blev indsamlet mod brygger Carl Jacobsens tilbud (i 1910) om at genopføre det oprindelige spir på Frue Kirke, som var brændt under Københavns bombardement i 1807. HP underskrev i hvert fald en af dem (jf. brev til Johan Rohde af 28.12.1913). Efter Jacobsens død i 1914 blev tanken opgivet. tilbage