Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 23. november 1911

Georg Brandes Arkivets svære fødsel

Allégade 15 A. 23/11 11

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Bliv ikke forfærdet. Jeg skriver Dem til, fordi jeg har talt med G.B. om Arkiv-Forslaget, og jeg syntes at kunne spore en Interesse hos ham for Sagen. Han gik nok udenom Planen med nogle smaa Sarkasmer, men jeg kunde paa hans Tone høre, at han i Grunden følte sig glad ved Deres Tanke. Men hvorledes nu gribe Planen an? Skal den realiseres, maatte der vel snarest tages fat. Hvor længe bliver De borte – det er saa uendelig meget vanskeligere at korrespondere end at tale sammen om Sagerne. Først maatte der jo dannes en Komité – uden en saadan er Opgaven umulig. Hvem skulde den bestaa af? Dernæst skulde der vel paa et konstituerende Møde tages Bestemmelse om selve Grundlaget 2 o.s.v. o.s.v. o.s.v. – der er hundrede Ting naar man begynder at tænke derpaa. Thi skulde der være Mening i Sagen, burde Starten ske med en vis Glans, for at den ikke som det meste herhjemme skal drukne i Vrøvlet. Saa vidt jeg kan se, sker der ikke noget i Retning af Festlighed el. lign. d. 4 Febr. – G.B. sagde til mig, at Universitetets Rektor og Otto Benzon for nylig havde været hos ham for at vejre hans Stemning m.H.t. en stor Fest, men G.B. havde svaret, at han frabad sig Festlighed og vilde rejse bort. De tror jo, at der alligevel bliver Knald og Stortromme d. 4. Febr., og at han til syvende og sidst lader sig fejre med stort Kalas paa det Nyrop'ske Kapitol1. Jeg tror det ikke. Og i saa Fald var det jo dobbelt smukt, at Deres Tanke blev realiseret, saa at Dagen fik sin stilfærdige men betydningsfulde Indvielse. Skriv mig til, hvad De mener, og hvorledes vi foreløbig kan sætte os i Bevægelse. Jeg vil gærne være med – men i Baggrunden. Deres Navn er absolut nødvendigt i forreste 3 Række, hvis vi skal kunne faa noget smukt og værdigt ud af Planen. Og til det første Møde maatte De jo absolut være tilstede og ganske kort fremsætte Grundridset af Monumentet. Det blev jo ikke helt let at udpege de Mennesker, hvis Medvirken var nødvendig. Der maatte jo Deltagere med fra alle Lag – Videnskab, Kunst og Byens eller Landets Styrelse. Men foreløbig galdt det jo om at finde nogle faa, der havde praktisk Greb og fornøden Autoritet til at sætte Hjulet i Gang. Og dèr gælder det efter min Formening i allerhøjeste Grad om at finde de Rette. Men hvem?

Iøvrigt er alt vel. I Parenthes kun dette: G.B. kom herud forleden og fortalte, at der til hans Forelæsning2 om Carrel i Koncertpalæets lille Sal var 20 – tyve – betalende Tilhørere og 10 Fribilletter. Hvad mener De? Det blev ham en Fornøjelse paa 400 Kr. ud af Lommen foruden Tristheden over at se, at det var, hvad han kunne samle til sin sidste Forelæsning! Kan det ikke skære En i Hjærtet? Og saa er de 4 Forelæsninger nogle af de bedste, han nogensinde har holdt – nej, Livet er nu ikke lutter Lagkage.

Jeg er færdig med mit ny Stykke og har faaet det antaget. Dets Titel er: Indenfor Murene. Jeg har haft den Glæde fra Teatret at faa en privat Meddelelse om, at de er meget glade for Stykket og venter sig meget. Ak ja – hvem ved? Ingen kan vide noget. Alt hvad der hedder Teater er gyngende Grund. Men det er jo spændende at se, om man slipper helskindet over. Det vigtigste er, at jeg er i fuld vigueur og har Mod paa Livet. Resten er jo forsaavidt ligegyldigt. Men – uden Mad og Drikke er Helten ikke meget værd. Og et Arbejde, der ikke finder Genklang er dog, trods alt, et Raab i Ørkenen.

Gud ved, om ikke G.B. skriver Dem til. Han bad om Deres Adresse og fik den. Han holder meget af Dem. Jeg ikke mindre.

Mange Hilsner fra os begge

Deres
H. N.

l
 
[1] Nyrop'ske Kapitol: Københavns Rådhus, tegnet af arkitekten Martin Nyrop (1849-1921). tilbage
[2] Forelæsning: fandt sted 20.11.1911. GB beskrev forløbet i et brev til HP 21.11.1911. tilbage