Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 8. december 1909

Gubben på Aulestad

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
8/12 1909.

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg er nu ked over, at jeg ikke sendte mit Visitkort ind – men jeg synes, det ser saa skabagtigt ud. Havde jeg gjort det, saa havde jeg sparet Dem for at skrive et Brev, som jeg imidlertid takker oprigtigt for, og selv havde jeg haft den Glæde at faa en Samtale med Dem (hvad det øjensynligt er Vorherres Mening, at jeg ikke skal faa).

Brevet1 nedslog min glade Forventning om at faa en Situations-Artikel af Dem, der kunde have aabnet "Tilskueren" og været som en Bro mellem Partitidsskriftet "Det ny Aarhundrede"2 og den frie Diskussion. Jeg er naturligvis meget glad for en Bjørnson-Skildring3. Jeg sidder selv og tumler med en Værdsættelse af ham som et Led af nogle Essays, der skulde forsøge paa at vise min Generations Udbytte af 70ernes og 80ernes store 2 Skribenter. I min Skildring af Bjørnson skulde netop nok det personlige udelades, saa meget kærere bliver Deres mig. Maa jeg i denne Sammenhæng tillade mig at gøre Dem opmærksom paa, at en Artikel som Deres vil blive meget værdifuld for Dem, hvis De i Tide lader Deres tyske Oversætter4 faa den. Jeg véd – ikke ved egen Erfaring, derfor beder jeg Dem behandle dette confidentielt –, at tyske Aviser og Tidsskrifter er meget ivrige efter Bjørnson-Stof.

Ak, hvor er det svært at være Redaktør!

Alt mit aktuelle Stof er udeblevet, jeg svælger i "Jesu Grav", "Søren Kierkegaards Papirer", "Betleri og Almisse" og andet fortræffeligt, der blot akkurat ligesaa godt kunde staa i Juli som i Januar!

Deres ærbødige og hengivne
Poul Levin

 
[1] Brevet: kendes ikke. tilbage
[2] Det ny Aarhundrede: radikalt tidsskrift som Poul Levin var redaktør for 1907-09 sm. m. P. Munch. tilbage
[3] Bjørnson-Skildring: "Gubben fra Aulestad" kom i Tilskueren maj 1910. tilbage
[4] tyske Oversætter: "Gubben fra Aulestad" udkom på tysk som "Eine Erinnerung an Björnstjerne Björnson" i juni 1911 i Der neue Weg. Literarischer Teil. Oversat af Ida Anders. tilbage