Erik Henrichsen til Valdemar Vedel
7. januar 1903

udenfor Din Interesse og Begavelse

Erik Henrichsen
Overretssagfører

7 Januar 19031

Kære Vedel

Det vilde ikke have undret mig, om Du den Aften, da jeg kom ud til Dig inden jeg gik videre med Pontoppidan, havde argumenteret imod mit Forehavende paa den Maade, Du nu gør i Dit Brev igaar. Og jeg vilde have været meget modtagelig for saadanne Argumenter. Thi jeg har ikke baaret mig slet saa ubetænksomt ad som Du mener. Jeg havde netop mine Anfægtelser […] men jeg tænkte, at naar jeg lagde Sagen aabent frem for Dig, og Du saa ingen Indvending gjorde, kunde jeg gaa videre uden Skrupler. […] Jeg har ikke vekslet et Ord, hverken skriftligt eller mundtligt, med Pontoppidan siden. Hvad særlig Vilh. Andersen angaar, da har jeg end ikke set ham i den sidste Maanedstid […] Først forleden […] slog det ned i mig, hvor vigtigt det var at sikre sig ham2 itide. […] Da jeg nu først af Samtalen med Pontoppidan i Frederiksborg, dern. af Samtalen med Philipsen fik bestemt Indtryk af, at Forlaget pønsede paa at opsige Dig Redaktionen af "Tilsk", antog jeg, at det var en Løsning, vi alle kunde acceptere. […] jeg er […] bleven klar paa, at det samlende Arbejde ligger ganske udenfor Din Interesse og Begavelse. […] Jeg tager mod Indbydelsen til imorgen […]

Din E.H.

 
[1] ved brevet ligger et udkast skrevet med blyant på papir påtrykt: Den frie Udstilling. (Skjerbæks note). tilbage
[2] ham: Harald Nielsen. tilbage