Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
12. juli 1887

Fortællinger

Hr. Henrik Pontoppidan.

12 Juli 1887

Af Deres venlige Brev af 8 d. glæder det mig at se, at De befinder Dem saa vel ved Opholdet i Blokhus og at De der er truffet sammen med Prof. Goldschmidt. De vil altsaa kunne faa rig Leilighed til at tale med ham. – "Ung Elskov" sendte jeg Dem strax under Xbaand, og De har vel modtaget den. – Er det nu Deres Ønske, at den lille Samling Fortællinger (Portræter), hvortil jeg har det trykte Manuskript liggende, skal udgives i September Maaned, saa beder jeg Dem om snarest at meddele mig i hvilken Orden Fort. skulle følge paa hverandre; jeg vil her angive Titlerne 1-8 (specificeret i Brevet)1. – Synes De ikke at den "Fra Landet" (Hj. og Ude 1884.) er mindre betydelig, og maaske helst burde udelades?2 Jeg tillader mig at foreslaa, at der af disse Fortællinger, som alle foreligge trykte, tages et Oplag paa 1250 Ex. mod et Honorar af 65 Kr. Arket i Format som "Ung Elskov" med en 28-30 Linier paa Siden.

[Fr. V. Hegel]

 
[1] Denne parentes i konceptet er rettet til renskriveren. Listen er sandsynligvis identisk med den liste HP tilbagesender til Jacob Hegel i brev af 20.1.1889. tilbage
[2] udelades?: Herpå har HP svaret i brev af 23.7.1887, et brev der ikke er bevaret, men hvori han accepterer udeladelsen, enten fordi han giver Hegel ret i bedømmelsen, eller fordi han er begyndt af arbejde videre på det der bliver til Spøgelser, udg. 31.5.1888. tilbage