Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Jernbanehotellet (Halmtorvet). 16. september 1887

gode Venners Bistand

Jernbanehotellet
Fredag
[September 1887]

Kjære Hr. Justitsråd Hegel!

Jeg tillod mig i Dag – forgjæves – at søge Dem for at sige, at jeg gjærne vilde behandle enkelte af de grønlandske Partier i "Isbjørnen" lidt fyldigere, hvorfor jeg vilde bede om Tilladelse til at beholde Manuskriptet en Ugestid. Jeg skal da samtidig eller lidt senere sende Manuskriptet til Romanen. Den første bliver nøjagtig 10 Ark1, den sidste c 152.

Endvidere søgte jeg Justitsråden i Anledning af, at jeg efter disse Bøgers Aflevering agter at forlade Landet for to År. Jeg er ved gode Venners Bistand sat i Stand dertil for mit eget, personlige Vedkommende. Det samme gjælder derimod desværre ikke min Familje, der forbliver her i Landet, og det var i denne Anledning, jeg vilde tillade mig at spørge Justitsråden, om De vilde være at formå til at sikre min Familje en månedlig Udbetaling af 125 Kr, regnet fra 1st Jan. 1888, imod at jeg til Gjengæld forpligter mig til årlig at hjemsende 20 Ark Manuskript, der ikke forhen har været offenliggjort, uden Honorar-Godtgjørelse, samt mod at lade det Ancherske Rejsestipendium tilfalde Justitsråden (1800 Kr) ifald dette for det omtalte Tidsrum skulde blive mig tildelt. Til yderligere Sikkerhed skulde jeg efterlade en Livsforsikring på 10.000 Kr.

I Håb om, at De i alle Fald ikke tager mig denne Henvendelse ilde op, skal jeg tillade mig i Morgen Formiddag at søge Justitsråden for at hente Deres Svar.

Med venlige Hilsner

Deres ærb. hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] 10 Ark: Isbjørnen endte på 8 ark. tilbage
[2] c 15: Spøgelser endte på 13,5 ark. tilbage