Axel Garde til Henrik Pontoppidan
2. september 1921

"Romaner og Fortællinger"

2/9 211

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Vi har nu regnet paa de to Bind Romaner og Fortællinger. Paa 65 Ark, og dermed bliver hvert Bind jo ikke tykkere, end det godt kan være, kan indgaa: Krøniker – Minder – Nattevagt – Den gamle Adam – Borgmester Hoeck – Thora van Deken – og de smaa Fortællinger fra "Hytterne" og "Skyer" samt – Ung Elskov – Den kongelige Gæst – Sandinge Menighed – Vildt og Det store Spøgelse. Rækkefølgen vil De maaske selv bestemme og meddele os. Fra "Ung Elskov" og til "Det store Spøgelse" inclusive er Deres Ejendom, Resten vor. For at faa Prisen saa langt ned som muligt afskriver vi for vor Del kun 10 pCt; for Deres Del betaler vi 20 pCt af Bogladeprisen i Honorar.

Hvis vi trykker de to Bind i 10,000 Eksemplarer, og det nærer vi ingen Ængstelse for, kan de tilsammen sælges for en Pris af 18 Kr. Efter Udregningen fylder den Del, der tilhører Dem, ca. 20 Ark. Deres Honorar bliver altsaa ca. 11,000 Kroner2.

Samtidig har vi den Fornøjelse at kunne meddele Dem, at "De dødes Rige" ogsaa skal sættes i Arbejde. Den er ganske vist ikke helt udsolgt, men efter det hidtidige Salg at dømme kan vi godt gaa i Gang med det nye Oplag. Den hidtidige Pris har været 12 Kr. for de to Bind. Ved Trykning i Aarhus Stiftsbogtrykkeri kan det lykkes stadig at holde Prisen paa det samme. Vi tænker at trykke 10,000 Eksemplarer. 20 pCt af Bogladeprisen vil altsaa udgøre 24,000 Kroner. Har De noget imod, at vi udbetaler dette i 3 halvaarlige 2 Rater a 8000 Kr., saaledes at første Rate forfalder, naar Bogen gaar i Handelen, anden et halvt Aar efter, etc.? Honoraret for de to Bind "Romaner og Fortællinger" – skal vi ikke kalde Bindene saaledes? – vil vi derimod foreslaa Dem at udbetale, saasnart det passer Dem.

Vi glæder os herinde meget til at faa Bøgerne frem. Der er ikke Tvivl om, at de to nye Bind vil blive solgt godt sammen med de foreliggende fem.

Mange venlige Hilsner

Deres hengivne
sign. A. G.

 
[1] Brevet blev sendt pr. bud til Antoinette Pontoppidan samme dag med følgebrev til hende. tilbage
[2] nemlig 20% af: 10000 x 18 x (20 ark/65 ark). tilbage